علوم آماری ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (269-285)

عنوان : ( کران های پایین باتاچاریا و شیرساگار چند پارامتری برای واریانس برآوردگرهای نااریب )

نویسندگان: سمیرا نایبان , عبدالحمید رضائی رکن آبادی , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن معرفی کران های باتاچاریا و شیرساگار، سعی شده است کران باتاچاریای چند پارامتری را که کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته به طور ساده تر و قابل فهم تر بازنویسی شود. همچنین کران شیرساگار چند پارامتری که تاکنون مورد مطالعه قرارنگرفته است بیان و اثبات می شود. در نهایت با ارائه چند مثال از توزیع لگ نرمال به محاسبه و مقایسه کران های معرفی شده پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, کران باتاچاریا, کران کرامر-رائو, کران شیرساگار, کران هامرسلی-چپمن-رابینز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046396,
author = {نایبان, سمیرا and رضائی رکن آبادی, عبدالحمید and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {کران های پایین باتاچاریا و شیرساگار چند پارامتری برای واریانس برآوردگرهای نااریب},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2013},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-8183},
pages = {269--285},
numpages = {16},
keywords = {کران باتاچاریا، کران کرامر-رائو، کران شیرساگار، کران هامرسلی-چپمن-رابینز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کران های پایین باتاچاریا و شیرساگار چند پارامتری برای واریانس برآوردگرهای نااریب
%A نایبان, سمیرا
%A رضائی رکن آبادی, عبدالحمید
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2013

[Download]