اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , 2014-11-20

عنوان : ( بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی )

نویسندگان: آرزو احمدآبادی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاید بتوان گفت، سازمانهای آموزشی به ویژه دانشگاهها یکی از اساسیترین عناصر دگرگونی در جوامعاند و نقش تسههی کننهده در این راه را بازی میکنند؛ به همین خاطر دانشگاهها باید ابتدا خود را تغییر و تحول دهند تا بتوانند در جامعه نیز تحول ایجاد کنند. از آنجایی کهه مهمترین سرمایههای انسانی در دانشگاهها هستند و در زیر دستان اعضای هیات علمی آن تربیت میشوند؛ دانشگاه باید بر روی اعضای هیهات علمی خود به عنوان نیروی اصلی توسعه دهنده جامعه و پرورشدهنده افراد متخصص سرمایهگذاری کند و در پی توسعه آنها برآیهد . از ایهن رو یکی از مهمترین عواملی که می توان از آن طریق به توسعه اعضای هیات علمی کمک کرد توسعه و بهسازی سازمانی است. در این مقاله سعی بر این است که به بررسی و نقش بهسازی سازمانی در توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, منابع انسانی, بهسازی سازمانی, آموزش عالی, توسعه هیات علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046398,
author = {احمدآبادی, آرزو and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی},
booktitle = {اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {منابع انسانی، بهسازی سازمانی، آموزش عالی، توسعه هیات علمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی
%A احمدآبادی, آرزو
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
%D 2014

[Download]