دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , 2014-08-07

عنوان : ( نقش اکسید روی (معمولی و نانو ) و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا )

نویسندگان: زهرا پنام , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد اکسید روی (معمولی و نانو ) و قارچ بر عملکرد لوبیا، پژوهشی در سال 1392 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل اکسید روی (معمولی و نانو ) هر کدام در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر) و تیمار قارچ میکوریزا در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد) که در قالب طرح پایه کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل با سه تکرار اجرا شد. در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی گیاه، شاخص های وزن خشک ریشه در گلدان، وزن خشک ساقه در گلدان، تعداد غلاف درگلدان، تعداد بذر در هر غلاف و نسبت وزن خشک ریشه به ساقه اندازه گیری شدند. بیشترین وزن خشک ریشه در گلدان، وزن خشک ساقه در گلدان و تعداد غلاف در گلدان در تیمار نانو اکسید روی با غلظت 100 میلی گرم بر لیتر بدست آمد. تعداد بذر در هر غلاف و نسبت وزن خشک ریشه به ساقه به ترتیب در تیمار اکسید روی معمولی با کاربرد قارچ و اکسید روی معمولی بدون کاربرد قارچ در غلظت 100 میلی گرم بر لیتر حاصل گردید. سطوح زیادتر تیمارهای اکسید روی اثر بازدارندگی زیادی بر خصوصیات رشدی گیاه لوبیا نشان دادند.

کلمات کلیدی

, اکسید روی, نانو, قارچ میکوریزا, لوبیا, شاخص های رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046417,
author = {پنام, زهرا and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر},
title = {نقش اکسید روی (معمولی و نانو ) و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا},
booktitle = {دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اکسید روی، نانو، قارچ میکوریزا، لوبیا، شاخص های رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش اکسید روی (معمولی و نانو ) و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا
%A پنام, زهرا
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%J دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
%D 2014

[Download]