معرفت, دوره (23), شماره (204), سال (2015-2) , صفحات (11-26)

عنوان : ( بررسی حجیت حکم عقل از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , بشری عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حجیت حکم عقل از مسائل نسبتاً پرچالش علم اصول بوده که دانشمندان اصولی را مقابل یک دیگر قرارداده است. این گروه ها به علت قبول نداشتن قاعدۀ ملازمه احکام شرع با عقل و یا انکار حسن و قبح ذاتی، حکم عقل را زیر سؤال برده اند.از آنجا که به نظر می رسد علت چنین اختلافاتی عدم شناخت صحیح از حقیقت عقل انسان و ارادۀ الهی در نظام تشریع باشد، دیدگاه های علامه طباطبایی (ره) را به عنوان فردی که به خاطر تسلط بر حوزۀ فلسفه و تفسیر و هم چنین اصول تحلیل دقیقی از چنین مسائلی دارند، بررسی نمودیم. چنان که پیش بینی می شد ایشان با دقت نظر، نظام تشریع را طبق ارادۀ الهی تابع عقلا دانسته اند لذا قاعدۀ ملازمه و حسن و قبح ذاتی امری است که با دقت در افعال خداوند و آیات قرآن ثابت می شود و ضمن آن به اشتباهات معتزله، اشاعره و مادیون در مسئله عقل پی می بریم.

کلمات کلیدی

, حکم عقل, علامه طباطبایی, المیزان, حسن و قبح, عقل عملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046418,
author = {پیروزفر, سهیلا and عبدخدائی, بشری},
title = {بررسی حجیت حکم عقل از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان},
journal = {معرفت},
year = {2015},
volume = {23},
number = {204},
month = {February},
issn = {1023-6015},
pages = {11--26},
numpages = {15},
keywords = {حکم عقل، علامه طباطبایی، المیزان، حسن و قبح، عقل عملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حجیت حکم عقل از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان
%A پیروزفر, سهیلا
%A عبدخدائی, بشری
%J معرفت
%@ 1023-6015
%D 2015

[Download]