پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2015-2) , صفحات (197-207)

عنوان : ( اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری )

نویسندگان: محمد کاظمی فرد , حسن کرمانشاهی , منصور رضایی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3بر عملکرد، جوجه درآوری، خصوصیات کیفی جوجه و ایمنی آزمایشی در قالب فاکتوریل 3×3 به اجرا درآمد. این آزمایش با 360 قطعه مرغ مادر راس 308 پس از تولک بری (84-92 هفتگی) در طرح کاملا تصادفی شامل 3 سطح عصاره رازیانه (صفر، 50 و100 میلیگرم در کیلوگرم جیره) و 3 سطح ویتامین D3 (صفر، 3500 و4200 واحد بین الملل درکیلوگرم جیره) از هفته 84 تا 92 انجام شد. افزودن عصاره رازیانه به جیره مرغهای مادر گوشتی بطور عددی تلفات جنینی را در مرحله اولیه کاهش داد. جنسیت جوجه های تفریخ شده (جوجه خروسها) و وزن نسبی جوجه ها به طور معنی داری تحت تأثیر سطوح ویتامین D3 قرارگرفت. همچنین نتایج این آزمایش نشان می دهد که افزایش میزان ویتامین D3 در جیره منجر به حفظ سطح تیتر نیوکاسل شد.

کلمات کلیدی

, مرغ مادر گوشتی, عصاره رازیانه, ویتامین D3, جوجه درآوری, تلفات جنینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046419,
author = {محمد کاظمی فرد and کرمانشاهی, حسن and منصور رضایی and گلیان, ابوالقاسم},
title = {اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {6},
number = {3},
month = {February},
issn = {2008-3106},
pages = {197--207},
numpages = {10},
keywords = {مرغ مادر گوشتی، عصاره رازیانه، ویتامین D3، جوجه درآوری، تلفات جنینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری
%A محمد کاظمی فرد
%A کرمانشاهی, حسن
%A منصور رضایی
%A گلیان, ابوالقاسم
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2015

[Download]