سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26

عنوان : ( مطالعه اثر بسترهای کشت بر عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این مسأله که شناخت عوامل افزایش دهنده کمیت و کیفیت محصولدر بوم نظام های زراعی امری الزامی می باشد؛ لذا نیاز است که جهت دستیابی به عملکرد مطلوب بدان توجه شود.به این منظور آزمایشی در جهت ارزیابی اثرات بافت خاک بر عملکرد گل زعفران، در سال زراعی 93-1392 در جعبه هایی در فضای باز مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- 100% خاک مزرعه + کود گاوی 2- 70% خاک مزرعه + 30% ماسه بادی 3- 70% خاک مزرعه + 30% ماسه بادی + کود گاوی 4- 70% ماسه بادی + 30% خاک مزرعه + کود گاوی. نتایج آزمایش بیانگر اثر معنی دار بافت خاک بر تمامی صفات مربوط به گل زعفران بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین وزن تر گل، کلاله (به ترتیب 59/1 و 10/0 گرم در هر جعبه کاشت) و وزن خشک گلبرگ (12/0گرم در هر جعبه کاشت) در تیمار 70% ماسه + 30% خاک + کود بدست آمد. بیشترین تعداد گل در هر جعبه (75/3) نیز در تیمار 70% ماسه + 30% خاک + کود مشاهده گردید که در مقایسه با تیمار 100% خاک + کود گاوی به میزان 34 درصد بیشتر بود. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای آزمایشی با سبکتر شدن خاک، سطح برگ و وزن خشک برگ گیاه زعفران روندی افزایشی را در پیش گرفت. به طور کلی، بنظر می رسد که رشد بنه ها در خاک با بافت سبک تر باعث انجام بیشتر فتوسنتز در برگ های زعفران و جذب بهتر مواد غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد گل زعفران شده است.

کلمات کلیدی

, بستر کشت, بافت سبک, زعفران, مواد غذایی, وزن خشک کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046433,
author = {اقحوانی شجری, مهسا and رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا and دکتر حمیدرضا فلاحی},
title = {مطالعه اثر بسترهای کشت بر عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.)},
booktitle = {سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران},
year = {2014},
location = {مشهد-تربت حیدریه, ايران},
keywords = {بستر کشت، بافت سبک، زعفران، مواد غذایی، وزن خشک کلاله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر بسترهای کشت بر عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.)
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%A دکتر حمیدرضا فلاحی
%J سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران
%D 2014

[Download]