سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26

عنوان : ( تاثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران به عنوان گران بهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان ازجمله گیاهانی است که با توجه به مقاومت خود در برابر خشکی نقش قابل‌توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور به خصوص استان خراسان رضوی پیداکرده است، به‌طوری‌که در سال 1390 سطح زیر کشت زعفران در ایران را بالغ‌بر 72162 هکتار ذکر می‌کنند که بیش از 70000 هکتارآن در دو استان خراسان رضوی و جنوبی است.ﺑﺎﺑﺮرﺳﻲاﺛﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎیﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲبرعملکرد‬زﻋﻔﺮانوﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺴﺎﻋﺪﻛﺸﺖزﻋﻔﺮانﺑﺮاﺳﺎساﻳﻦﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎمی‌تواندرراﺳﺘﺎیﺗﻮﺳﻌﻪﻛﺸﺎورزیواﻗﺘﺼﺎدیدرﻣﻨﺎﻃﻖﻛﺸﺖزﻋﻔﺮانﭘﻴﺸﺮفت زﻳﺎدیﻧﻤﻮد. در پژوهش حاضرآﻣﺎرواﻃﻼﻋﺎتماهانهدر یک دوره 20 ساله از ایستگاه‌هایﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ استانونیز ﻋﻤﻠﻜﺮدزﻋﻔـﺮاندر این دورهﮔـﺮدآوریو جهت آنالیز رگرسیونی، از نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده شد. نتایج نشان داد بین اختلاف درجه حرارت شبانه روز شهرهای مختلف استان در ماههای آذر، دی، بهمن و اسفندماه و عملکرد زعفران در این مناطق رابطه معنادار وجود دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلمات کلیدی

, زعفران, خراسان رضوی, اختلاف درجه حرارت, رگرسیون خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046436,
author = {توسن, معین and علیزاده, امین and انصاری, حسین and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {تاثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران},
year = {2014},
location = {مشهد-تربت حیدریه, ايران},
keywords = {زعفران، خراسان رضوی، اختلاف درجه حرارت، رگرسیون خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی
%A توسن, معین
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران
%D 2014

[Download]