اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2014-09-29

عنوان : ( ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی( )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , بهزاد بیگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگیهای هیئت مدیره )اعم از فرایندی و ساختاری( بر روی ریسک مالی شرکتها در 0931 بوده و 053 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. از متغیرهای تغییر در نقدینگی و تغییر در - دوره زمانی، 0931 بحران مالی به عنوان متغیر وابسته ریسک مالی و از ویژگیهای هیئت مدیره )ساختار و فرایند هیئت مدیره( به عنوان متغیر مستقل و از ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر ریسک مالی شامل اندازه شرکت، فرصت رشد و سودآوری و همچنین نوع صنعت نیز استفاده شده است. به منظور اندازهگیری ویژگیهای فرایندی هیئت مدیره از پرسشنامه مکنولتی و همکاران ) 1109 ( که به صورت طیف 5 گویه لیکرت است، استفاده بعمل آمده است. نتایج نشان میدهد در حالتی که تغییر در بحران مالی به عنوان معیار ریسک مالی در نظر گرفته میشود، تأثیر اندازه هیئت مدیره بر ریسک مالی در سطح کل شرکتها، مثبت، تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر ریسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، منفی و در بین ویژگیهای فرایندی، تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ریسک مالی در سطح شرکتهای مورد بررسی، منفی بوده است. همچنین در حالتی که تغییر در نقدینگی به عنوان معیار ریسک مالی لحاظ میشود، تأثیر اندازه هیئت مدیره در صنعت محصولات شیمیایی و تأثیر فرصت رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ریسک مالی، منفی بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر سایر ویژگیهای هیئت مدیره )اعم از فرایندی و ساختاری( بر ریسک مالی در سطح کل شرکتها و صنایع مختلف است.

کلمات کلیدی

, ساختار هیئت مدیره, فرایند هیئت مدیره, ویژگیهای شرکت و ریسک مالی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046437,
author = {نصیرزاده, فرزانه and صالحی, مهدی and بیگی, بهزاد},
title = {ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی(},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ساختار هیئت مدیره، فرایند هیئت مدیره، ویژگیهای شرکت و ریسک مالی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی(
%A نصیرزاده, فرزانه
%A صالحی, مهدی
%A بیگی, بهزاد
%J اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
%D 2014

[Download]