سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26

عنوان : ( تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد )

نویسندگان: معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژه ای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد. در حال حاظر زعفران 3 تا 4 درصد کل ظرفیت سالیانه تجارت جهانی ادویه را منحصر به خود دارد. و ظرفیت تولید و تجاری آن در محدوده 250 الی 280 تن در سال است. سطح زیر کشت زعفران در ایران در سال 1390 بالغ بر 72162 هکتار بود که بیش از 70000 هکتار آن در دو استان خراسان رضوی و جنوبی (57000 هکتار خراسان رضوی و 13000 هکتار خراسان جنوبی) است. علیرغم سازگاری گیاه زعفران با مناطق وسیعی از کشور، قسمت اعظم این محصول کشاورزی در مناطقی از خراسان مرکزی و جنوبی با وجود خشکی و بارندگی کم، به علت موقعیت مناسب اقلیمی و دانش بومی کشت و کار و تولید می گردد. در پژوهش حاضرآﻣﺎرواﻃﻼﻋﺎت ماهیانه ی درجه حرارت متوسط، درجه حرارت حداقل، درجه حرارت حداکثر و اختلاف درجه حرارت حداقل و حداکثردر یک دوره 20 ساله از ایستگاهﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ مشهدونیز ﻋﻤﻠﻜﺮدزﻋﻔـﺮاندر این دوره،ﮔـﺮدآوریو جهت آنالیز رگرسیونی، از نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده شد. نتایج نشان داد بین پارمترهای درجه حرارت متوسط، درجه حرارت حداقل و نیز اختلاف درجه حرارت حداقل و حداکثر و عملکرد زعفران در این شهر اختلاف معنی دار وجود دارد؛ به طوری که در این پارمترها با افزایش درجه حرارت و یا اختلاف درجه حرارت حداقل و حداکثر عملکرد زعفران افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, زعفران, مشهد, درجه حرارت, رگرسیون خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046438,
author = {توسن, معین and علیزاده, امین and انصاری, حسین and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد},
booktitle = {سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران},
year = {2014},
location = {مشهد-تربت حیدریه, ايران},
keywords = {زعفران، مشهد، درجه حرارت، رگرسیون خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد
%A توسن, معین
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران
%D 2014

[Download]