ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (25-34)

عنوان : ( بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافی )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با بکارگیری روشی جدید به بررسی وضعیت ارگونومیک مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 پرداخت. بدین‌ترتیب که فعالیت الکتریکی عضلات دوقلو داخلی، دوقلو خارجی، پهن داخلی، پهن خارجی، کوادراتوس لومباروم و تراپزیوس فوقانی در 30 ثانیه قبل از فشردن پدال، پس از 60 ثانیه فشردن پدال و پس از 60 ثانیه استراحت توسط دستگاه بیوویژن ثبت شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که عضلات پهن داخلی و دوقلو داخلی با نسبت RMS بعد از 60 ثانیه فشردن پدال نسبت به قبل آن به ترتیب 47/2 و 97/1 بیش‌ترین فعالیت الکتریکی را در حین استفاده از مکانیزم ترمز تراکتور MF285 داشتند. عضلات دوقلو داخلی و و دوقلو خارجی نیز بیش‌ترین تنش را در هنگام فشردن پدال ترمز تراکتور MF399 داشتند. به طور کلی، عضلات پهن داخلی، تراپزیوس فوقانی در حین استفاده از ترمز تراکتور MF285 تحت تنش بیش‌تری نسبت به تراکتور MF399 قرار گرفتند. عضلات کوادراتوس لومباروم و دوقلو داخلی کاربران در حین فشردن پدال گاز تراکتور MF285 به ترتیب بیش‌ترین نسبت فعالیت الکتریکی را داشتند. درحالی که عضلات پهن داخلی و دوقلو داخلی بیش‌ترین تنش را در حین استفاده از پدال گاز تراکتور MF399 متحمل می‌شوند. به طور کلی، نسبت فعالیت الکتریکی تمام عضلات در حین استفاده از پدال گاز تراکتور MF285 بیش‌تر از تراکتور MF399 بود و کاربران این تراکتور در حین استفاده از مکانیزم گاز این تراکتور در شرایط نامطلوب‌تری قرار دارند.

کلمات کلیدی

, پدال, دوقلو داخلی, عضله, فعالیت الکتریکی, ماشین‌های کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046439,
author = {نیکخواه کلاچاهی, امین and عمادی, باقر and خجسته پور, مهدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافی},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6829},
pages = {25--34},
numpages = {9},
keywords = {پدال، دوقلو داخلی، عضله، فعالیت الکتریکی، ماشین‌های کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافی
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A عمادی, باقر
%A خجسته پور, مهدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2016

[Download]