اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (163-149)

عنوان : ( ارزیابی اثرات اجتماعی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی مورد: شهرک صنعتی خیام نیشابور )

نویسندگان: مجید حمزه ئی , حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشورهای پیشرو در متنوعسازی اقتصاد روستایی، بر پایدارسازی توسعه تأکید فراوان دارند. تحقیقات مختلف نیز نشان داده است که با یک شیوه معیشت نمیتوان امیدی به پایداری روستاها بهویژه در نواحی خشک داشت. در همین راستا راهبرد ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی روستایی میتواند باعث تأثیرات مثبت، از جمله تحول فرهنگ و اجتماع سنتی روستاها گردد. البته تأثیرات صنعتی شدن در عرصه فرهنگ و اجتماع، پیچیده و متنوع است. مقاله حاضر نیز به بیان تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث شهرک صنعتی خیام نیشابور بر روستاهای پیرامونی پرداخته شده است. بدین منظور 388 نفر در دو گروه کارگران روستایی شهرک صنعتی (گروه هدف) و سایر شاغلین روستایی به روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب و تفاوتهای دو گروه در ابعاد اجتماعی (سطح آموزش، تأمین اجتماعی، رضایت شغلی، مشارکت، اعتماد متقابل، ارتباط با رسانهها، تمایل ماندگاری در روستای محل سکونت) و فرهنگی (احساس سعادت، نظام ارزشی، احساس بیگانگی) به روش تجزیه و تحلیل آماری (پارامتری و ناپارامتری) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصله نشان میدهد که در بیشتر شاخصهای اجتماعی و فرهنگی بهخصوص ارتباط با رسانهها، بهرهمندی از خدمات بیمهای شهرک صنعتی خیام توانسته باعث تغییرات مثبت در وضعیت کارگران روستاییان گردد که در نهایت این امر میتواند به عنوان گامی در راستای نفوذ فرهنگ صنعتی به نواحی روستایی و تحول فرهنگی تلقی شود.

کلمات کلیدی

, سکونتگاه های روستایی, شهرک ها و نواحی صنعتی, اثرات اجتماعی و فرهنگی, شهرک صنعتی خیام نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046447,
author = {حمزه ئی, مجید and شایان, حمید and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {ارزیابی اثرات اجتماعی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی مورد: شهرک صنعتی خیام نیشابور},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-2131},
pages = {163--149},
numpages = {-14},
keywords = {سکونتگاه های روستایی، شهرک ها و نواحی صنعتی، اثرات اجتماعی و فرهنگی، شهرک صنعتی خیام نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات اجتماعی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی مورد: شهرک صنعتی خیام نیشابور
%A حمزه ئی, مجید
%A شایان, حمید
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ 2322-2131
%D 2014

[Download]