نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (6), شماره (1), سال (2015-2) , صفحات (45-53)

عنوان : ( بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی )

نویسندگان: سید محمد مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , حامد فراجی , مرتضی غفوریان اره کش , حسین فراجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته مقام دوم صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است که برای حفظ موقعیت کشور در بازار جهانی از نظر صادرات و حفظ ویژگی های ایمنی و سلامت آن باید تلاش بیشتری صورت گیرد. مهمترین مشکل در عرصه صادرات پسته، مسأله آلودگی آن به سم آفلاتوکسین است؛ از سوی دیگر کاهش کیفیت پسته در طی نگهداری به اکسیداسیون و هیدرولیز چربی ها نسبت داده شده است که انجام این واکنشها موجب توسعه طعم و رنگ نامطلوب، تندی و کاهش خواص تغذیه ای در محصول می شود. در این تحقیق اثر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پسته شامل اندیس پراکسید و میزان رطوبت، آفت زدگی، نامتقارن و ته خندان، یکنواختی رقم، یکنواختی اندازه و میزان آفلاتوکسین کل در 105 نمونه پسته با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفته است. میزان نمونه های مردود شده پسته از فاکتور آفلاتوکسین 7 درصد بوده است در حالی که 9 درصد پسته ها از فاکتور پراکسید مردود شدند. نتایج نشان داد که برخی از ویژگیهای فیزیکی و . (P < شیمیایی پسته نظیر آفت زدگی و پراکسید با میزان آفلاتوکسین دارای ارتباط معنی دار می باشند.

کلمات کلیدی

, پسته, آفلاتوکسین, آسپرژیلوس فلاووس, پراکسید, آفت زدگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046450,
author = {سید محمد مرتضوی and طباطبائی یزدی, فریده and حامد فراجی and مرتضی غفوریان اره کش and حسین فراجی},
title = {بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {1},
month = {February},
issn = {2423-4966},
pages = {45--53},
numpages = {8},
keywords = {پسته، آفلاتوکسین، آسپرژیلوس فلاووس، پراکسید، آفت زدگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
%A سید محمد مرتضوی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A حامد فراجی
%A مرتضی غفوریان اره کش
%A حسین فراجی
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ 2423-4966
%D 2015

[Download]