آموزه های قرآنی, شماره (19), سال (2014-6) , صفحات (179-206)

عنوان : ( جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , علی اسدی اصل , مهدی جلالی , محمد مولوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره گیری از احادیث و روایات در تفسیر قرآن در دو قرن اخیر کاهش داشته است. شاید بتوان دلیل این امر را در گسترش عقل گرایی، تفسیر قرآن به قرآن، دوری جستن از تفسیر مبهمات، ارائه تفسیری روان و بدون پیچیدگی، گسترش روش علمی و توجه به مسائل اجتماعی و تربیتی قرآن دانست. این مقاله، پس از بررسی اجمالی تفاسیر عصری، به صورت موردی به بازکاوی دقیق جایگاه و میزان بهره گیری از حدیث، و علل و عوامل کاهش بهره مندی از آن در تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة که یکی از مهمترین تفاسیر عصری است می پردازد.

کلمات کلیدی

, روایات تفسیری , تفاسیر عصری قرآن, تفسیر قرآن به قرآن, تفسیر الفرقان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046482,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and اسدی اصل, علی and جلالی, مهدی and مولوی, محمد},
title = {جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2014},
number = {19},
month = {June},
issn = {2251-9378},
pages = {179--206},
numpages = {27},
keywords = {روایات تفسیری ، تفاسیر عصری قرآن، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر الفرقان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A اسدی اصل, علی
%A جلالی, مهدی
%A مولوی, محمد
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2014

[Download]