پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (2), شماره (2), سال (2014-4) , صفحات (44-69)

عنوان : ( دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه‌ای براساسِ مدل پیوستگی روزنا )

نویسندگان: فاطمه دانشورمحمدزادگان , سمانه شفیع زاده , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشورهای صاحب‌نفت جهان‌سوم که از دهه1950 به بعد هر یک به‌نوعی درگیر مبارزات نفتی با کمپانی های بزرگ بودند، با تأسیس اوپک در سپتامبر1960 درصدد استفاده از نفت به‌عنوان سلاحی برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاسی برآمدند؛ به‌طوری‌که اوپک در سال های1973 و 1974 قیمت های نفت را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داد. نیکسون نیز تحت‌ِتأثیر فرآیند سیاستگذاری خارجی، افکار عمومی آمریکا و شرایط بین‌المللی، سیاست جدیدی را در مورد خلیج‌فارس مبنی بر سپردن مسئولیت حفظ ثبات و امنیت آن منطقه به دولت های منطقه ای درپیش‌گرفت که به دکترین نیکسون مشهور شد. برونداد سیاست‌خارجی ایران در این دهه(سیاست ادامه صدور نفت به تمامی کشورهای جهان و افزایش قیمت نفت) متأثر از دکترین نیکسون، به‌ وسیله‌ای برای خرید بیشتر تسلیحات از آمریکا و تحقق نقش ژاندارمی منطقه تبدیل شد. بنیانِ مقاله، تبیین تأثیرپذیری سیاست نفتی ایران در دهه1350 از دکترین نیکسون با استفاده از مدل پیوستگی روزنا، است.

کلمات کلیدی

, ایران, پهلوی دوم, سیاست نفتی, دکترین نیکسون, مدل پیوستگی روزنا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046488,
author = {دانشورمحمدزادگان, فاطمه and سمانه شفیع زاده and خلیلی, محسن},
title = {دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه‌ای براساسِ مدل پیوستگی روزنا},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {April},
issn = {2322-3472},
pages = {44--69},
numpages = {25},
keywords = {ایران، پهلوی دوم، سیاست نفتی، دکترین نیکسون، مدل پیوستگی روزنا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه‌ای براساسِ مدل پیوستگی روزنا
%A دانشورمحمدزادگان, فاطمه
%A سمانه شفیع زاده
%A خلیلی, محسن
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2014

[Download]