پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (298-312)

عنوان : ( اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر جایگزینی تریتیکاله با و بدون مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز در جیره رشد جوجه های گوشتی آزمایشی با تعداد 500 قطعه جوجه خروس 11 روزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×5) با 5 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمارها شامل 5 سطح جایگزینی تریتیکاله (صفر، 10، 20، 30 و 40 درصد) و دو سطح آنزیم (صفر و 0.5 درصد) بودند. جیره های آزمایشی به نحوی فرموله شدند که از لحاظ انرژی و مواد مغذی مساوی باشند و از 11 روزگی تا پایان 24 روزگی به صورت تغذیه آزاد در دسترس پرندگان قرار گرفتند. افزایش سطح جایگزینی تریتیکاله در جیره به 40 درصد باعث کاهش شدید و معنی دار میانگین وزن 24 روزگی، خوراک مصرفی و رشد روزانه و افزایش معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد، همچنین عوارض ضد تغذیه ای آن بر شرایط فیزیکوشیمیایی و ریخت شناسی دستگاه گوارش مانند افزایش چسبندگی محتویات روده، وزن نسبی اندام های گوارشی، کاهش ارتفاع ویلی ها و عمق کریپت ها و افزایش عرض ویلی ها بروز کرد. افزودن مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز باعث بهبود معنی دار عملکرد تولیدی و کاهش معنی دار اثرات ضد تغذیهای سطوح بالای تریتیکاله در جیره شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که میتوان از تریتیکاله در جیره رشد جوجه های گوشتی حداکثر تا سطح 30 درصد بدون بروز اثرات منفی بر شاخص های عملکرد تولیدی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آنزیم, تریتیکاله, جوجه¬های گوشتی, چسبندگی, ریخت شناسی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046505,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن},
title = {اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {298--312},
numpages = {14},
keywords = {آنزیم، تریتیکاله، جوجه¬های گوشتی، چسبندگی، ریخت شناسی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2016

[Download]