علوم دامی ایران, دوره (46), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (1-8)

عنوان : ( تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی رزماری بر شاخص های عملکرد تولیدی و پارامترهای کیفی تخم مرغ، آزمایشی با استفاده از 160 قطعه مرغ تخمگذار سویه ی "های لاینW36" در دامنه سنی 38-29 هفتگی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، با 4 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. گروه های آزمایشی شامل افزودن (صفر، 500، 1000 و 1500 قسمت در میلیون) عصاره هیدروالکلی رزماری به جیره مرغان تخمگذار بود. بالاترین میزان درصد تخمگذاری و تولید توده ای تخم مرغ (روز/پرنده/گرم) و پایین ترین ضریب تبدیل غذایی را پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی1000 قسمت در میلیون عصاره هیدروالکلی رزماری داشتند که این اختلاف ها در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی معنی دار بود (05/0P<). کیفیت سفیده ( واحد هاو) تخم مرغ های نگهداری شده به مدت 21 روز در شرایط 4 درجه سانتی گراد در تخم مرغ های حاصل از پرندگان تغذیه شده با جیره های حاوی عصاره هیدروالکلی رزماری نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد به طور معنی دار (05/0P<) بالاتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن عصاره هیدروالکلی رزماری به جیره‌ی غذایی مرغان تخم‌گذار دارای اثرات مثبتی بر عملکرد تولیدی و حفظ کیفیت تخم مرغ طی مدت ذخیره سازی است.

کلمات کلیدی

, مرغ تخمگذار, عصاره هیدروالکلی رزماری, عملکرد, کیفیت تخم مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046506,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن},
title = {تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4773},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {مرغ تخمگذار، عصاره هیدروالکلی رزماری، عملکرد، کیفیت تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2015

[Download]