دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , 2015-01-29

عنوان : ( بررسی تولید بیوسورفکتانت و کاهش کشش سطحی در باکتری های Pseudomonas putida و Pseudomonas fluorescens )

نویسندگان: مهسا صدیق شمسی , منصور مشرقی , محمدرضا حسین دخت , مصطفی قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوسورفکتانت ها1 مولکول های آمفی فیلیکی2 هستند که توسط برخی از میکروارگانیسم ها تولید شده و باعث کاهش کشش سطحی3 می شوند. دو باکتری سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسانس به علت غیرپاتوژن4 بودن برای این مطالعه انتخاب شدند، زیرا هم تولید بیوسورفکتانت مناسبی دارند و هم به علت غیرپاتوژن بودن قابلیت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی را دارند. روش های کیفی همولیز خون5، گسترش نفت خام6 و شکل گیری کف و نیز روش های کمی فعالیت آمیزندگی7 و تعیین کشش سطحی برای تولید بیوسورفکتانت استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که باکتری های استفاده شده، بیوسورفکتانت را تولید می کنند و کاهش کشش سطحی را در حد مناسبی داشته و تا mN/m7/30 براس سودوموناس پوتیدا و تا mN/m5/40 برای سودوموناس فلورسانس می رسانند

کلمات کلیدی

, بیوسورفکتانت, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, کشش سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046512,
author = {صدیق شمسی, مهسا and مشرقی, منصور and حسین دخت, محمدرضا and قلی زاده, مصطفی},
title = {بررسی تولید بیوسورفکتانت و کاهش کشش سطحی در باکتری های Pseudomonas putida و Pseudomonas fluorescens},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی},
year = {2015},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {بیوسورفکتانت، Pseudomonas putida، Pseudomonas fluorescens، کشش سطحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تولید بیوسورفکتانت و کاهش کشش سطحی در باکتری های Pseudomonas putida و Pseudomonas fluorescens
%A صدیق شمسی, مهسا
%A مشرقی, منصور
%A حسین دخت, محمدرضا
%A قلی زاده, مصطفی
%J دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
%D 2015

[Download]