پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (21), سال (2016-4) , صفحات (30-43)

عنوان : ( تحلیلی بر ترکیب موجود و بهینه تصمیم‌گیرندگان در فرایند طراحی و تدوین برنامه‌درسی آموزش صنعتی )

نویسندگان: مرتضی کرمی , فاطمه ارفع بلوچی , فاطمه وفائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت موجود و مطلوب تصمیم‌گیرندگان در فرایند طراحی و تدوین برنامه‌درسی آموزش صنعتی انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدیران آموزش 258 شرکت‌ صنعتی شهر مشهد بود45 شرکت که دارای واحد آموزش مستقل و فعال بودند به روش هدفمند مورد بررسی قرار گرفت و از این بین، 25شرکت با پژوهشگر همکاری کردند. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود.در این پرسشنامه میزان اختیار تصمیم گیری سه گروه اصلی ذی نفع در آموزش صنعتی(واحد متقاضی برنامه آموزشی، واحد آموزش و مدرس)بر اساس 9 مولفه برنامه درسی در دو وضعیت موجود و مطلوب در طیفی 10 ارزشی مورد بررسی قرار گرفت.جهت تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که در وضعیت موجود مدرس دوره بیشترین میزان مشارکت در وضعیت مطلوبواحد آموزش بیشترین میزان مشارکت داشت.همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمرات مشارکت هر یک از عوامل سه‌گانه تصمیم‌گیرنده در دو وضعیت موجود و مطلوب با یکدیگر تفاوت داشت و میزان مشارکت مورد انتظار برای هر یک از عوامل سه‌گانه در وضعیت مطلوب بیشتر بود. همچنین نتایج تحلیل واریانس یک‌راهه نشان داد که بین میانگین نمرات مشارکت عوامل سه‌گانه تصمیم‌گیرنده در دو وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی‌داری وجود داشت. علاوه بر این میزان مشارکت عوامل سه‌گانه در تصمیم‌گیری در شرکت‌های بزرگ، کوچک و متوسط با یکدیگر تفاوت نداشت.

کلمات کلیدی

, آموزش صنعتی, تحلیل وضعیت موجود و مطلوب, تدوین برنامه‌درسی, طراحی برنامه‌درسی, تصمیم گیرندگان برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046517,
author = {کرمی, مرتضی and ارفع بلوچی, فاطمه and وفائی, فاطمه},
title = {تحلیلی بر ترکیب موجود و بهینه تصمیم‌گیرندگان در فرایند طراحی و تدوین برنامه‌درسی آموزش صنعتی},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {21},
month = {April},
issn = {2008-1197},
pages = {30--43},
numpages = {13},
keywords = {آموزش صنعتی، تحلیل وضعیت موجود و مطلوب، تدوین برنامه‌درسی، طراحی برنامه‌درسی، تصمیم گیرندگان برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر ترکیب موجود و بهینه تصمیم‌گیرندگان در فرایند طراحی و تدوین برنامه‌درسی آموزش صنعتی
%A کرمی, مرتضی
%A ارفع بلوچی, فاطمه
%A وفائی, فاطمه
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2016

[Download]