هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . جغرافیای سیاسی شهر , 2015-02-16

عنوان : ( نقش و جایگاه دیپلماسی‌شهری در حکمروایی خوب ‌شهری )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , منصوره اسکندران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: حکمرانی‌شهری از سه حوزه یعنی اداره سیاسی، مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی و تدوین سیاست‌های اجرایی تشکیل می‌شود که برای تحقق اهداف آن مدیریت‌شهری می‌بایست در سطح ملی، به دنبال راهکارهای اساسی بمنظور حل مشکلات‌شهری باشد و در این مسیر روشهای ابداعی اداره امور‌شهری را با توجه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تطبیق و پیاده سازی نماید.علاوه بر این، در عصر حاضر براثر تحولات اخیر در شهرها و بکارگیری ابزار ارتباطی جدید، علاوه بر بهره‌گیری از الگوی حکمرانی خوب‌شهری که درآن دولت، شهروندان و نهادهای خصوصی در یک جریان افقی و فرابخشی به مشارکت می‌پردازند، امکان شبکه سازی و همکاری شهرها در جهت برقراری منافع‌شهری به زمینه فعالیت‌شهری در سطح فراملی افزوده شده است. اینگونه نقش آفرینی سازمانها و نهادهای شهری در قالب دیپلماسی شهری، می تواند منجر به توسعه ابعاد حکمراویی خوب شهری در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حل مشکلات ساختاری و کارکردی شهرها بود. دیپلماسی‌شهری، در کنار سایر شاخص‌های‌شهری در سطح داخلی، به عنوان ابزاری در خدمت نهادهای دولتی و سازمان‌های مدنی در جهت مدیریت نیازهای شهروندان در سطح فراملی مطرح می باشد. این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی تلاش دارد تا نقش و جایگاه دیپلماسی‌شهری را در تقویت و توسعه حکمرانی خوب ‌شهری مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهد

کلمات کلیدی

نقش و جایگاه دیپلماسی‌شهری در حکمروایی خوب ‌شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046519,
author = {زرقانی, سیدهادی and منصوره اسکندران},
title = {نقش و جایگاه دیپلماسی‌شهری در حکمروایی خوب ‌شهری},
booktitle = {هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . جغرافیای سیاسی شهر},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نقش و جایگاه دیپلماسی‌شهری در حکمروایی خوب ‌شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش و جایگاه دیپلماسی‌شهری در حکمروایی خوب ‌شهری
%A زرقانی, سیدهادی
%A منصوره اسکندران
%J هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . جغرافیای سیاسی شهر
%D 2015

[Download]