پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (1-27)

عنوان : ( ژئوپلیتیک مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت مرز و مناطق مرزی شرقی (نمونه موردی مرزهای خراسان رضوی-افغانستان) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , مرتضی رضوی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید و تجارت مواد مخدر با گردش مالی سه هزار میلیارد دلاری آن امروزه به یک عرصه ژئوپلیتیکی تبدیل شده است و از اینرو می توان از آن تحت عنوان ژئوپلیتیک مواد مخدر یاد کرد. در این عرصه با بازیگرانی در سه سطح محلی، منطقه ای و جهانی روبرو هستیم؛ بدین ترتیب در پایین ترین سطح یعنی سطح محلی کشاورزان افغانستانی قرار دارند که با وجود زحمت و تلاش زیاد کمترین میزان سود ناشی از این تجارت غیر قانونی را به خود اختصاص می دهند. در سطح دوم قاچاقچیانی قرار دارند که وظیفه انتقال و قاچاق مواد مخدر را از داخل افغانستان به بازارهای منطقه بر عهده دارند و با توجه به نوع فعالیت خود سودهای متفاوتی را نیز دارند و سرانجام در بالاترین سطح مافیای جهانی مواد مخدرو کارتل های بین المللی قرار دارند که در سطح جهانی به این تجارت کثیف مشغول بوده و ضمن اینکه بالاترین سودها را به خود اختصاص می دهند، عموما از تعقیب و مجازات قانون در امان هستند. از سوی دیگر تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دارای آثارو پیامدهای زیانباری برای همسایه های این کشور به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد مجاورت ایران با افغانستان و همچنین قرار گرفتن ایران در مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر، امنیت مناطق مرزی شرق به طور خاص و امنیت کل کشور را به طور عام از حیث سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تهدید جدی قرار داده است. قاچاق مواد مخدر، کالا، تردد های غیر مجاز مرزی، قاچاق انسان، افزایش درگیری ها و نا امنی های مرزی، افزایش قتل، شرارت، گروگان گیری در مناطق مرزی، شیوع اعتیادو پیامدهای منفی متعدد آن از جمله این تهدیدات است. این مقاله درصدد است با روش توصیفی–تحلیلی ضمن تبیین ژئوپلیتیک مواد مخدر در افغانستان به بررسی پیامدهای تولید و قاچاق مواد مخدر بر امنیت مناطق مرزی شرقی کشور بپردازد.

کلمات کلیدی

, امنیت, مرزهای شرقی, ژئوپلیتیک, مواد مخدر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046522,
author = {زرقانی, سیدهادی and رضوی نژاد, مرتضی},
title = {ژئوپلیتیک مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت مرز و مناطق مرزی شرقی (نمونه موردی مرزهای خراسان رضوی-افغانستان)},
journal = {پژوهشنامه جغرافیای انتظامی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-3580},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {امنیت، مرزهای شرقی، ژئوپلیتیک، مواد مخدر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژئوپلیتیک مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت مرز و مناطق مرزی شرقی (نمونه موردی مرزهای خراسان رضوی-افغانستان)
%A زرقانی, سیدهادی
%A رضوی نژاد, مرتضی
%J پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
%@ 2383-3580
%D 2013

[Download]