دومین همایش بین المللی توسعه روستایی , 2015-02-18

عنوان : ( مکان یابی مناطق مناسب کشت زعفران در شهرستانهای سبزوار و تربت حیدریه با بررسی عوامل اقلیمی مؤثر )

نویسندگان: معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایداری کشاورزی امروزه بیشک یکی از مهمترین بخشهای توسعه پایدار است. زعفران از دیر باز به عنوان محصول ارزشمند کشاورزی و صادراتی در ایران شناخته شده است و در اذهان عمومی زعفران کاران را افرادی با درآمدهای بالا تداعی می کند . با توجه به اینکه اتکای اصلی درآمد ساکنین روستاهای شهرستان تربت حیدریه و سبزوار به محصولات کشاورزی، بویژه زعفران می باشد، لذا در این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر پایداری تولید زعفران در این شهرستانها پرداخته شده است. از میان محصولات کشاورزی، زعفران از جمله ارزشمندترین محصولاتی است که با توجه به ویژگی- های خاص خود، امکان گسترش تولید و صادرات آن وجود دارد. ازکل محصولات غیرنفتی بخش کشاورزی، صادرات زعفران به علت ارزآوری آن از یکسو، و ایجاد درآمد و اشتغالزایی روستاییان کشور، لزوم توجه آن را دو چندان میکند. اغلب مناطق کشور به علت نیازآبی کم این محصول، وسازگاری مناسب آن با شرایط محیط، برای کشت آن مبادرت میورزند. لذا در سالهای اخیر سطح زیرکشت زعفران بهخصوص در استان خراسان رضوی افزایش یافته و بسیاری ازکشاورزان بدون درنظرگرفتن شرایط مناسب این محصول، اقدام به کشت آن مینمایند. در پژوهش حاضر آمار و اطلاعات ماهیانهی مربوط به درجهحرارت متوسط و حداقل در دو شهرستان دارای کشت زعفران استان خراسان رضوی در یک دوره 93 ساله و نیز عملکرد زعفکران در این دوره، گکردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام به رگرسیونگیری شد. نتایج نشان داد درجهحرارت حداقل و درجه حرارت متوسط و عملکرد زعفران در شهرستانهای سبزوار و تربت حیدریه رابطه معنیداری وجئد دارد؛ بهطوریکه برای تربتحیدریه و سبزوار میتوان درجه حرارت حداقل را عامل محرک گلدهی زعفران معرفی نمود.

کلمات کلیدی

, زعفران, خراسان رضوی, تربت حیدریه, رگرسیون خطی, سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046524,
author = {توسن, معین and علیزاده, امین and انصاری, حسین and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {مکان یابی مناطق مناسب کشت زعفران در شهرستانهای سبزوار و تربت حیدریه با بررسی عوامل اقلیمی مؤثر},
booktitle = {دومین همایش بین المللی توسعه روستایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زعفران، خراسان رضوی، تربت حیدریه، رگرسیون خطی، سبزوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی مناطق مناسب کشت زعفران در شهرستانهای سبزوار و تربت حیدریه با بررسی عوامل اقلیمی مؤثر
%A توسن, معین
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J دومین همایش بین المللی توسعه روستایی
%D 2015

[Download]