Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (7), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (1-23)

عنوان : ( کاربردهای )

نویسندگان: رضا پیش قدم , فاطمه وحیدنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش زبان در شکل دهی فرهنگ یک جامعه، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی کاربردهای دعا در زبان فارسی و انگلیسی بپردازد. جهت تحقق این هدف، 168 فیلم فارسی و انگلیسی مشاهده شد و نمونه های گویا از دعا کردن یادداشت شد و سپس مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، آنها را با استفاده از مدل هایمز ( 1967 )، مورد کنکاش قرار دادیم. نتایج این تحقیق حاکی از دو برابر بودن کاربردهای دعا در زبان فارسی نسبت به زبان انگلیسی است. افزون بر این،انگیزه های افراد از دعا کردن و مراجع آن در دو زبان مشخص گردید. در پایان دلایلی که منجر به تفاوتها در دو زبان فارسی و انگلیسی شده، مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, دعا کردن , مدل SPEAKINGهایمز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046525,
author = {پیش قدم, رضا and وحیدنیا, فاطمه},
title = {کاربردهای},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {4},
month = {January},
issn = {2322-3081},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {فرهنگ، دعا کردن ، مدل SPEAKINGهایمز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربردهای
%A پیش قدم, رضا
%A وحیدنیا, فاطمه
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2015

[Download]