کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, دوره (4), شماره (13), سال (2014-6) , صفحات (95-119)

عنوان : ( خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار )

نویسندگان: علی ضیاءالدینی دشتخاکی , احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرداختن به اندیشۀ اجتماعی شاعران و نویسندگان و بررسی رابطۀ آن با شعر، به عنوان بخشی از ساختار ذهنی جامعه، از موارد ضروری در حوزۀ مطالعات جامعه شناسی ادبیّات به شمار می رود.رابطۀ دامنه دار و گستردۀ زبان و ادبیّات فارسی با زبان و ادبیّات عربی، رابطه ای تاریخی است و در مقاطع مختلف دست خوش تحوّلات و فراز و فرودهایی بوده است. از قرن هجده میلادی به بعد، جریان های فرهنگی جهان تحت تأثیر تحوّلات جدید اجتماعی راهی دیگر پیموده و وجوه مشترک یافته است؛ در این میان آبشخور فکری مشترک محمود سامی البارودی ( 1839- 1904 م ) و ملک الشّعرای بهار ( 1887- 1952 م )، وقایع اجتماعی قرن نوزدهم بوده است. این جستار با تکیه بر نظریۀ ساخت گرای لوسین گلدمن و با رویکردی تحلیلی – تطبیقی، علاوه بر تحلیل ساختارهای متنی شعر این دو شاعر، با حرکتی شناور میان شعر و اجتماع به عنوان دو ساختار مرتبط، زمینه های خلق مفهوم آزادی در بیان شعری آن دو را، در دو بخشِ دریافت و تشریح روشن می کند. مهم ترین نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از: طرح مسأله آزادی در شعر دو شاعر بر اساس یک ایدئولوژی مشخّص شکل گرفته است.مسایل اجتماعی در شکل گیری ذهنیّت اجتماعی دو شاعر و کلام ادبی آنان مؤثّر بوده است.مسائل اجتماعی طرح شده در شعر دو شاعر، بخشی از ساختارِ غالبِ اجتماعیِ زمانه است.

کلمات کلیدی

, آزادی, ملک الشّعرا بهار, محمود سامی البارودی, ادبیّات تطبیقی, لوسین گلدمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046526,
author = {ضیاءالدینی دشتخاکی, علی and حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار},
journal = {کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {13},
month = {June},
issn = {2228-7639},
pages = {95--119},
numpages = {24},
keywords = {آزادی، ملک الشّعرا بهار، محمود سامی البارودی، ادبیّات تطبیقی، لوسین گلدمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار
%A ضیاءالدینی دشتخاکی, علی
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی
%@ 2228-7639
%D 2014

[Download]