کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, دوره (3), شماره (10), سال (2013-9) , صفحات (41-56)

عنوان : ( بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در«النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری(براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی) )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , مصطفی امینیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نقد فرمالیستی آمریکایی، شعر دارای وجودی عینی و قائم به ذات است و تنها خود شعر را می‏ توان به‌نحوی عینی ارزیابی کرد یعنی در این دیدگاه نه احساسات و نگرش‌های مؤلّف یا خواننده مورد بررسی قرار می‌گیرد و نه زمینه‏ ی تاریخی یا فرهنگی اثر. فرمالیست‏ها اثر ادبی را به عنوان پدیده‏ ای مستقل مورد تحلیل قرار می‏ دهند تا به ذات و معنای آن دست یابند و به اعتقاد آنان با دریافت تنش‌ ها، ابهامات، گزاره های آیرونی دار درون متن و شناخت پیوند موجود میان آن‏ها با دیگر اجزاء شعر می‏ توان به آن صبغه‏ ای منطقی و وحدتی اندام‏ وار بخشید. جستار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی- توصیفی و در پرتو نقد فرمالیستی آمریکایی به واکاوی دو چکامه‏ ی «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری بپردازد؛ نگارندگان در این پژوهش می‏ کوشند تا با تمرکز بر تنش‏های موجود میان دو اثر، نشان دهند که تنها با تکیه بر خود متن و تحلیل عناصر تنش‌زای آن است که می‏ توان به معنا‏ آفرینی و انسجام معنایی متن پیرامون مفهوم «تلاش» دست یافت؛ برآیند نهایی این پژوهش، نمایانگر تجلّی ارزش شعری در برخی معانی برجسته ‏سازی شده‏ ی آن نظیر سکوت و خروش، رکود و دگرگونی و تاریکی و نور در هر دو چکامه ‏ی «النجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری می‏ باشد که در تضادی دائمی و حل ناشدنی قرار دارند و آن‏چه اهمیّت دارد نیز همین تباین و تنش معنایی در جایگاه عاملی است که به اجزاء شعر، وحدتی اندام‌وار بخشیده است.

کلمات کلیدی

, تلاش, تنش, معنا, آیرونی, نشانی, النّجمتان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046527,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and امینیان, مصطفی},
title = {بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در«النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری(براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی)},
journal = {کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {10},
month = {September},
issn = {2228-7639},
pages = {41--56},
numpages = {15},
keywords = {تلاش، تنش، معنا، آیرونی، نشانی، النّجمتان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در«النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری(براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی)
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A امینیان, مصطفی
%J کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی
%@ 2228-7639
%D 2013

[Download]