مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (51-75)

عنوان : ( بررسی نظریه اسکوپوس (هدف‎مندی) در نهضت ترجمه بغداد )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی , امیرداوود حیدرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهضت ترجمة بغداد یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ ترجمه است. پیروی از شیوة علمی‌ در ترجمه، تنوع آثار ترجمه شده و اتخاذ روش‌های مختلف در ترجمه ازجمله ویژگی‌های این نهضت یا «مکتب ترجمه بغداد» هستند. نظریة اسکوپوس یا هدفمندی در ترجمه نیز که نخستین بار در اواخر دهة هفتاد میلادی ازسوی هانس ورمیر مطرح شد، از مهم‌ترین نظریات کارکردگرا در حوزة مطالعات ترجمه به شمار می‌رود. در این نظریه، هدف نقش عمده‌ای در جهت دهی به کنش ترجمه ایفا می‌کند؛ تاآنجایی که شکل نهایی ترجمه در متن مقصد تابع هدفی است که برای آن درنظر گرفته شده است. در این نظریه، بحث «سفارش» برای نخستین بار مطرح می‌شود و مخاطب اهمیت ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌های مترجم پیدا می کند. در مقالة حاضر، نهضت ترجمة بغداد با توجه به شاخص‌های نظریة هدفمندی بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد موارد مطرح شده در نظریة هدفمندی نمود بارزی در نهضت بغداد داشته اند.

کلمات کلیدی

, هدف‎مندی, سفارش, نهضت بغداد, مطالعات ترجمه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046531,
author = {هاشمی, محمدرضا and حیدرپور, امیرداوود},
title = {بررسی نظریه اسکوپوس (هدف‎مندی) در نهضت ترجمه بغداد},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2014},
volume = {46},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-5202},
pages = {51--75},
numpages = {24},
keywords = {هدف‎مندی، سفارش، نهضت بغداد، مطالعات ترجمه، کارکردگرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نظریه اسکوپوس (هدف‎مندی) در نهضت ترجمه بغداد
%A هاشمی, محمدرضا
%A حیدرپور, امیرداوود
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2014

[Download]