مدیریت پرستاری, دوره (3), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (41-51)

عنوان : ( ارزیابی مدل مفهومی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران براساس سبک زندگی و تعهد سازمانی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , وحید میرزایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سازمان های پویای امروزی ازکارکنان خود انتظار بروز رفتارهایی داوطلبانه دارند که به موجب آن،کارکنان ازسازمان خودحمایت کرده وزمینه ارتقای عملکرد را فراهم را فراهم می‌کنند.رفتار شهروندی سازمانی درپرستاران به عنوان ارائه کنندگان خدمات ومراقبت ازبیماران درکیفیت مراقبت ارائه شده از سوی آنان تاثیرگذار است، شناسایی متغیرهای موثر بربروز این رفتار، می‌تواند گامی درجهت افزایش مزیت رقابتی مراکز درمانی وبیمارستان ها و افزایش کیفیت خدمات گردد. هدف:هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی رابطه سبک زندگی بربروز رفتارشهروندی ‌سازمانی پرستاران بیمارستان‌های دولتی استان خراسان شمالی ازطریق متغیر تعهدسازمانی است. مواد و روش ها:این پژوهش یک مطالعه پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است که درسال 1392 دربیمارستان‌های دولتی استان خراسان شمالی انجام پذیرفت.در این مطالعه نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب صورت گرفت و درنهایت 420 نفر از پرستاران به صورت تصادفی انتخاب شدندو به پرسشنامه‌های استاندارد تعهد سازمانی،سبک زندگی و رفتارشهروندی سازمانی با طیف لیکرتی پاسخ دادند. برای تعیین پایایی ابزار نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب پایایی به ترتیب6/82% ، 8/85% و 4/87% به دست آمد.درنهایت داده ها با آزمون پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار 18spss و لیزرل 72/8 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. یافته‌ها: میان سبک زندگی با تعهدسازمانی (β=0.83)، سبک زندگی با رفتارشهروندی سازمانی(β=0.76)و هم چنین تعهد سازمانی بارفتارشهروندی سازمانی (β=0.79) ارتباط معناداری وجود داشت (5%>p). همچنین یافته ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پیشنهاد می‌گردد مدیران پرستاری بیمارستانی برای بهبود رفتار شهروندی ‌سازمانی پرستاران به برنامه ریزی در راستای تغییر مولفه های موثر از جمله سبک زندگی و تعهد سازمانی آنان همت گمارند

کلمات کلیدی

, سبک زندگی, رفتارشهروندی سازمانی, تعهدسازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046537,
author = {رحیم نیا , فریبرز and میرزایی, وحید},
title = {ارزیابی مدل مفهومی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران براساس سبک زندگی و تعهد سازمانی},
journal = {مدیریت پرستاری},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2645-4785},
pages = {41--51},
numpages = {10},
keywords = {سبک زندگی،رفتارشهروندی سازمانی،تعهدسازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل مفهومی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران براساس سبک زندگی و تعهد سازمانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A میرزایی, وحید
%J مدیریت پرستاری
%@ 2645-4785
%D 2014

[Download]