بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2015-05-12

عنوان : ( بررسی طرح های بالادست AUSM+، تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالردر جریانهای بابازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت )

نویسندگان: فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمود پسندیده فرد , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به مقایسه عملکرد روش بالادست AUSM+و طرح های اتلافی کاسپ و اسکالر، در حل معادلات اویلر برای جریانهای تراکم پذیر داخلی پرداخته شده است. برای داشتن چنین حلی ابتدا معادلات بهفرم انتگرالی نوشته شده سپس در روش های کاسپ و اسکالر به کمک طرح تفاضل مرکزی و در روشAUSM+به کمک طرح تفاضل بالادست به صورت انفصالی درآمده اند. مشکل اساسی در روش تفاضل مرکزی در حل این معادلات، ناپایداری و ناپیوستگی حل که به علت پدیده شوک اتفاق می افتد، می باشد که ناشی از استفاده نادرست اطلاعات طرفین شوک است. برای رفع این مشکل از طرح های اتلاف مصنوعی استفاده می شود که خود از عوامل تولید خطا می باشد. درحالی که در روش های بالادستکه بر پایه پخش اطلاعات جریان در امتداد جهات مشخصه در دامنه فیزیکی استوارند، این مشکل برطرف می شود. در این تحقیقتوانایی این سه روش در محدوده ماخ های کم تا ماوراء صوت بررسی می شودوشاهد عملکرد خوب روش AUSM+در تمامی شرایط خواهیم بود.

کلمات کلیدی

, طرح کاسپ, اتلاف مصنوعی اسکالر, AUSM+, جریان تراکم پذیرداخلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046540,
author = {ابراهیم زاده ازغدی, فهیمه and پسندیده فرد, محمود and مه پیکر, محمدرضا},
title = {بررسی طرح های بالادست AUSM+، تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالردر جریانهای بابازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت},
booktitle = {بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طرح کاسپ- اتلاف مصنوعی اسکالر- AUSM+- جریان تراکم پذیرداخلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی طرح های بالادست AUSM+، تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالردر جریانهای بابازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت
%A ابراهیم زاده ازغدی, فهیمه
%A پسندیده فرد, محمود
%A مه پیکر, محمدرضا
%J بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2015

[Download]