چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران , 2015-03-03

عنوان : ( بکارگیری طرح +AUSMجهت بهبود نتایج عددی حجم محدود جیمسون در جریان بین پره های ثابت توربین )

نویسندگان: فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمدرضا مه پیکر , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به اهمیت توربینها، حل عددی دقیق جریان داخل پره های توربین نقش مهمی در طراحی دقیقتر جهت افزایش راندمان آنهادارد. بدستآوردنیکروشدقیقعددیبرایتسخیرشوک وناپیوستگی هایجریانکهدارایحداقلاتلافونوسانباشدراشاید بتوانیکیازمهمترینچالش هایعلمدینامیک سیالات محاسباتی دانست. در سال های اخیر در زمینه دینامیک سیالات محاسباتیاعمال شده درجریانتوربوماشین ها مطالعات زیادی انجام شده است، در تحقیق حاضر به بررسی روش عددی بالا دست+AUSMدر مدلسازی دو بعدی جریان غیر لزج بین پره های استاتور توربین و مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج روش حجم محدود جیمسون و همچنین نتایج تجربی پرداخته می شود. همانگونه که از نتایج مشخص می شود اعمال روش +AUSMعلاوه بر انطباق با نتایج آزمایشگاهی توزیع نسبت فشار،دارای کاهش خطای عددی مطلوب تری نسبت به حالتی که از روش حجم محدود جیمسون استفاده می شود، می باشد.

کلمات کلیدی

, روش بالادست, AUSM+, طرح اتلاف مصنوعی, جیمسون , پره توربین .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046541,
author = {ابراهیم زاده ازغدی, فهیمه and مه پیکر, محمدرضا and پسندیده فرد, محمود},
title = {بکارگیری طرح +AUSMجهت بهبود نتایج عددی حجم محدود جیمسون در جریان بین پره های ثابت توربین},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش بالادست-AUSM+- طرح اتلاف مصنوعی- جیمسون - پره توربین .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری طرح +AUSMجهت بهبود نتایج عددی حجم محدود جیمسون در جریان بین پره های ثابت توربین
%A ابراهیم زاده ازغدی, فهیمه
%A مه پیکر, محمدرضا
%A پسندیده فرد, محمود
%J چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
%D 2015

[Download]