دومین همایش بین المللی توسعه روستایی ایران , 2015-02-18

عنوان : ( بررسی اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر کیفیت زندگی روستائیان(مورد مطالعه: بخش احمدآباد مشهد) )

نویسندگان: مریم قاسمی , محسن نوغانی دخت بهمنی , عفت نوراللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بخش عمده ای از فقرا و محرومین کشور در نواحی روستایی زندگی می کنند با توجه به اینکه مبنای نظام پرداخت یارانه حمایت از قشرهای آسیب پذیر و بهبود زندگی آنها است، مطالعه حاضر به بررسی «کیفیت زندگی» روستائیان در بعد ذهنی یا بهزیستی ذهنی تحت تاثیر طرح اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها می پردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و واحد تحلیل خانوارهای روستایی است که با کمک 15 متغیر به بررسی و مقایسه کیفیت ذهنی زندگی روستائیان در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می پردازد. میانگین کلیه متغیرها بجز زندگی در شرایط اظطراب آور قبل از اجرای طرح هدفمندی بیشتر از میانگین بعد از اجرای طرح هدفمندی بوده است به طوری که تمایل به فرزند آوری نسبت به قبل از اجرای طرح هدفمندی از 2.18 به 1.62، رضایت از زندگی از 3.52 به 2.61 ، احساس پیشرفت و بهتر شدن از 3.13 به 2 کاهش یافته و زندگی در شرایط اضطراب آور از 2.3 به 4.05 افزایش یافته است. همچنین در مجموع میانگین کیفیت ذهنی زندگی روستائیان در قبل از طرح هدفمندی یارانه ها 3.37 ارزیابی شده است که این میانگین در بعد از طرح هدفمندی به 2.94 کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

, طرح هدفمندی, یارانه, کیفیت زندگی, بهزیستی ذهنی, روستائیان, بخش احمدآباد مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046542,
author = {قاسمی, مریم and نوغانی دخت بهمنی, محسن and نوراللهی, عفت},
title = {بررسی اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر کیفیت زندگی روستائیان(مورد مطالعه: بخش احمدآباد مشهد)},
booktitle = {دومین همایش بین المللی توسعه روستایی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {طرح هدفمندی، یارانه، کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی، روستائیان، بخش احمدآباد مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر کیفیت زندگی روستائیان(مورد مطالعه: بخش احمدآباد مشهد)
%A قاسمی, مریم
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A نوراللهی, عفت
%J دومین همایش بین المللی توسعه روستایی ایران
%D 2015

[Download]