دومین همایش بین المللی توسعه روستایی ایران , 2015-02-18

عنوان : ( تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد )

نویسندگان: حمیده محمودی , حمید شایان , مریم قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری مذهبی یکی از اشکال عمده گردشگری استکه شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجام فرایض دینی و مذهبی است میزان بهره مندی بقاع متبرکه و روستای محل قرارگیری بقاع از امکانات و یزرساخت ها در رابطه با ساختار گردشگری مذهبی در یک منطقه پراهمیت است پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد و جامعه آماری تحقیق شامل 10 روستا از 13 روستای دارای بقعه که در حوزه نفوذ شهر مشهد قرار گرفته اند می باشد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره و برای نمتایش توزیع فضایی روستاهای نمونه روی نقشه از نرم افزار arc gis استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که افزایش امکانات گردشگری تاثیرات مثبت و معناداری بر توسعه گردشگری مذهبی خواهند داشت اگر چه افزایش امکانات بقعه اثرات بیشنری نسبت به امکانات روستا بر توسعه گردشگری مذهبی دارد

کلمات کلیدی

, امکانات, گردشگری مذهبی, روستا, حوزه نفوذ, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046545,
author = {محمودی, حمیده and شایان, حمید and قاسمی, مریم},
title = {تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد},
booktitle = {دومین همایش بین المللی توسعه روستایی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {امکانات- گردشگری مذهبی- روستا- حوزه نفوذ- مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد
%A محمودی, حمیده
%A شایان, حمید
%A قاسمی, مریم
%J دومین همایش بین المللی توسعه روستایی ایران
%D 2015

[Download]