سومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا , 2011-05-24

عنوان : ( ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و انعکاس امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: طهمورث حیدری موصلو , محسن جان پرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر چه با فروپاشی شوروی در دهه 1990 میلادی، مهمترین و بزرگترین تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران از سمت مرزهای شمالی برداشته شد، اما باشکل گیری مسائل امنیتی جدید ناشی از فروپاشی شوروی و خلا قدرت ناشی از آن، جمهوری اسلامی ایران با چالش و تهدیدات جدیدی از سوی کشورهای منطقه قفقاز جنوبی، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای حاضر در این منطقه مواجه شد. در واقع، اهمیت ژئواستراتژیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی سبب شکل گیری کمربند رقابتی در مرزهای شمالی ایران به ویژه از ناحیه حضور قدرت های فرامنطقه ای، ساختارها و طرح های رقابتی غربی شده و این تحولات ایران را با تهدیداتی چون تهدید سرزمینی، اقتصادی، فرهنگی و ... رو به رو ساخته که در صورت ادامه این روند شاهد تأثیرات منفی به سزایی در موقعیت و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی خواهیم بود. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای از یک طرف به تبیین مسائل و تحولات ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و از طرف دیگر به انعکاس امنیتی آن نسبت به ایران می پردازیم.

کلمات کلیدی

, ژئوپلیتیک, قفقاز جنوبی, قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای, ج.ا. ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046548,
author = {طهمورث حیدری موصلو and جان پرور, محسن},
title = {ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و انعکاس امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران},
booktitle = {سومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژئوپلیتیک، قفقاز جنوبی، قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، ج.ا. ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و انعکاس امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران
%A طهمورث حیدری موصلو
%A جان پرور, محسن
%J سومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
%D 2011

[Download]