بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی )

نویسندگان: سیدجواد اختر شناس , حمید رضا محمدی , وحید نساجپور , فهیمه سادات موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک رابطه ساده برای آنتروپی شرطی ارائه می دهیم ک عبارتست از تفاضل دی آوتریپی شاو نً. ایه رابط ما را قادر میسازد - تا وا مَ خ اًوی ک اًوت مًی را برای دست اٍی خاص از حالت اَی دیکی بًیتی ب ص رًت تحلیلی محاسب کىیم ی مَچىیه ایه رابط مىجر ب یافته یک کران بالای محکم برای وا مَ خ اًوی ک اًوت مًی یک حالت دلخ دیکی بًیتی میش دً. ب علای رابط اٍی تحلیلی برای ب یُى سٍازی ارائ میکىیم ی شرایطی ک آوتریپی شرطی یک حالت دیکی بًیت دلخ اً ،ٌ تحت آن اَ پایاست، را بذست میآیریم

کلمات کلیدی

, هم‌بستگی کوانتومی, ناهم‌خوانی کوانتومی, آنتروپی شرطی, کران بالای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046557,
author = {اختر شناس, سیدجواد and حمید رضا محمدی and وحید نساجپور and فهیمه سادات موسوی},
title = {ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی},
booktitle = {بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {هم‌بستگی کوانتومی، ناهم‌خوانی کوانتومی، آنتروپی شرطی، کران بالای محکم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی
%A اختر شناس, سیدجواد
%A حمید رضا محمدی
%A وحید نساجپور
%A فهیمه سادات موسوی
%J بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
%D 2014

[Download]