بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( بررسی در هم تنیدگی در سامانه‌های اپتو‌مکانیک جفت شده در حضور محیط غیرخطی OPA )

نویسندگان: نجمه اتحادی ابری , فردین خیراندیش , سیدجواد اختر شناس , آزاده زارع ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نظری، ب بررسی امکان ایجاد ی اوتقال در مَ تىیذگی میان مذ اَی مختلف ساماو اٍَی اپت مًکاویکی مشاب ک از – یکذیگر فاصل داروذ ی ب یٍسیل فیبر و رًی ب یکذیگر متصل شذ اوذ، در حض رً محیط غیر خطی OPA می پردازیم. وشان خ اً یَم داد ک یج دً محیط غیرخطی در ساماو ک باػث افسایش مت سًط تؼذاد ف تً نً اَ ی در وتیج افسایش ثابت جفت شذگی اپت مًکاویکی می ش دً، در مَ تىیذگی مذ اَی مختلف را تحت تأثیر قرار داد ی میسان آن را افسایش می د ذَ. ػلای برایه، در حض رً غیرخطیت OPA ی در مقایس با ساماو اٍَی اپت مًکاویک بر ىَ از مَیه و عً، مقایمت بیشیى در مَ تىیذگی ساماو در مقابل دما افسایش خ اً ذَ یافت.

کلمات کلیدی

, درهم تنیدگی, سامانه های اپتو مکانیک, محیط غیر خطی OPA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046559,
author = {نجمه اتحادی ابری and فردین خیراندیش and اختر شناس, سیدجواد and آزاده زارع},
title = {بررسی در هم تنیدگی در سامانه‌های اپتو‌مکانیک جفت شده در حضور محیط غیرخطی OPA},
booktitle = {بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {درهم تنیدگی، سامانه های اپتو مکانیک، محیط غیر خطی OPA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی در هم تنیدگی در سامانه‌های اپتو‌مکانیک جفت شده در حضور محیط غیرخطی OPA
%A نجمه اتحادی ابری
%A فردین خیراندیش
%A اختر شناس, سیدجواد
%A آزاده زارع
%J بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
%D 2014

[Download]