بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران , 2015-02-25

عنوان : ( بررسی آلودگی الکترونی ناشی از تخت درمان برای فوتونهای مگاولتی شتابدهنده Siemens Primus Plus با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو )

نویسندگان: اسماء شیخوکهنه قوچان , محمدهادی هادی زاده یزدی , سارا عبداللهی , مهدی قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پرتودرمانی خارجی، فرض بر این است که طراحی درمان از لحاظ دُزیمتری و هندسی صحیح بوده و دُز تجویز شده برای هر بیمار براساس استانداردهای موجود، از دقت بالایی برخوردار است. در این مطالعه به منظور بررسی افزایش دُز آلودگی الکترونی ناشی از حضور تخت درمان در مسیر باریکه تابشی، ابتدا شبیه سازی اجزای سَرِ شتابدهنده خطی Siemens Primus Plus دروضعیت فوتونی MV 6 با استفاده از کد شبیه سازی MCNPX (2.6.0) صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، تخت درمان در مسیر باریکه تابشی به منزله یک ماده بُلوس رفتار می کند و سبب افزایش قابل توجه آلودگی الکترونی ناشی از فوتون ها شده ومصونیت پوست را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

شتابدهنده خطی Siemens Primus Plus ؛ تخت درمان؛ آلودگی الکترونی؛ کد شبیه سازی MCNPX
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046564,
author = {شیخوکهنه قوچان, اسماء and هادی زاده یزدی, محمدهادی and سارا عبداللهی and مهدی قربانی},
title = {بررسی آلودگی الکترونی ناشی از تخت درمان برای فوتونهای مگاولتی شتابدهنده Siemens Primus Plus با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شتابدهنده خطی Siemens Primus Plus ؛ تخت درمان؛ آلودگی الکترونی؛ کد شبیه سازی MCNPX},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی الکترونی ناشی از تخت درمان برای فوتونهای مگاولتی شتابدهنده Siemens Primus Plus با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
%A شیخوکهنه قوچان, اسماء
%A هادی زاده یزدی, محمدهادی
%A سارا عبداللهی
%A مهدی قربانی
%J بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2015

[Download]