جغرافیا و توسعه, دوره (12), شماره (37), سال (2015-2) , صفحات (41-52)

عنوان : ( کاربرد CVM در ارزش گذاری اکوتوریست شهر سوخته ایران )

نویسندگان: عباس بیات , محمد کاوسی کلاشمی , محمود صبوحی صابونی , احمد خانلری ریکنده، ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرستان زابل از مناطق توریستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان می باشد. هدف از مطالعه ی حاضر برآورد ارزش اکوتوریستی شهر سوخته با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می باشد. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راست نمایی برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با ۱۵۰ بازدیدکننده از منطقه ی مذکور جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که ۷۵ درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از این مکان تاریخی می باشند. همچنین، متغیرهای موهومی جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه فرد، گرایش حفاظتی فرد و فاصله ی محل زندگی فرد از شهرسوخته نشان داد که متغیرهای یادشده اثر مستقیم و مثبت بر تمایل به پرداخت در افراد نمونه مورد بررسی دارند. علامت منفی ضریب رگرسیون سه متغیر، قیمت پیشنهادی، سن پاسخگو و تعداد اعضای خانواده بیانگر معکوس بودن اثر متغیرهای یاد شده بر وجود تمایل به پرداخت در افراد نمونه بود. نتایج حاصل بیانگر این است که میزان میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و گردشگران ۴۱۴۰ ریال است. لذا با توجه به اهمیت تاریخی شهرسوخته و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و مسوولان برای توسعه ی گردشگری و افزایش تعداد بازدیدکنندگان و توریست ها و بالا بردن رفاه بازدیدکنندگان به این منطقه توجه بیشتری داشته باشند.

کلمات کلیدی

, ارزش اکوتوریستی, ارزش گذاری مشروط, الگوی لوجیت, تمایل به پرداخت, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046580,
author = {عباس بیات and محمد کاوسی کلاشمی and صبوحی صابونی, محمود and احمد خانلری ریکنده،},
title = {کاربرد CVM در ارزش گذاری اکوتوریست شهر سوخته ایران},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2015},
volume = {12},
number = {37},
month = {February},
issn = {1735-0735},
pages = {41--52},
numpages = {11},
keywords = {ارزش اکوتوریستی، ارزش گذاری مشروط، الگوی لوجیت، تمایل به پرداخت، شهر سوخته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد CVM در ارزش گذاری اکوتوریست شهر سوخته ایران
%A عباس بیات
%A محمد کاوسی کلاشمی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A احمد خانلری ریکنده،
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2015

[Download]