اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ , 2014-08-20

عنوان : ( بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمدی و اعتمادبا استفاده از الگوی داده‌های تابلویی )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , زهرا غفاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دست یابی به اعتماد -که از مهمترین شاخص های سرمایه اجتماعی است- و برابری توزیع درآمد از مهمترین اهداف توسعه پایدار در هر جامعه ای تلقی می شود. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث اقتصادی نشان دهنده اهمیت نقش سیاست گذاری و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است. امروزه برابری توزیع درآمد نه تنها یکی از اهداف توسعه محسوب می شود بلکه می تواند زمینه ساز شکل گیری اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه را فراهم سازد. از این رو سیاست گذاری های توزیع درآمد با هدف کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی از مهمترین سیاست های اقتصادی یک کشور و به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های زیر بنایی در فرآیند توسعه اقتصادی محسوب می شود. بنابراین روشن شدن رابطه بین اعتماد و نابرابری توزیع درآمد می تواند به نوعی در ترسیم سیاست های کلان اقتصادی در بخش توزیع درآمد برای رسیدن به سطوح بالاتر اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه تأثیرگذار باشد. در این مطالعه از داده های مربوط به 12 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2008-2000 استفاده شده است و با استفاده از الگوی داده های تابلویی به برآورد اثرات متقابل نابرابری اعتماد و توزیع درآمد پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش نابرابری درآمد در جامعه اعتماد بین افراد کاهش می یابد که موجب کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه می گردد.

کلمات کلیدی

, اعتماد, سرمایه اجتماعی, نابرابری درآمد, مالیات, تورم, بهره وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046592,
author = {رزمی, سید محمدجواد and غفاری, زهرا},
title = {بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمدی و اعتمادبا استفاده از الگوی داده‌های تابلویی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ},
year = {2014},
location = {علی آباد, ايران},
keywords = {اعتماد، سرمایه اجتماعی، نابرابری درآمد، مالیات، تورم، بهره وری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمدی و اعتمادبا استفاده از الگوی داده‌های تابلویی
%A رزمی, سید محمدجواد
%A غفاری, زهرا
%J اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
%D 2014

[Download]