اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار , 2013-03-10

عنوان : ( عوامل اقتصادی واجتماعی موثربرتوسعه پایدار باتاکید برشاخصهای حکمرانی درکشورهای صادرکننده نفت دردوره زمانی 2008-1996 )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , محمدعلی فلاحی , سمیّه صدیقی , سمانه منتظری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه شرایط خاص و ویژه محیط زیست و توسعه پایدار همانند مقوله هایی نظیر دموکراسی حقوق بشروثبات سیاسی که معیارهایی برای سنجش حکمرانی هستند ازدغدغه های مهم حکومت ها می باشند این مطالعه به بررسی تاثیر دو شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی و ثبات سیاسی و عدمخشونت به عنوان متغیرهای شان دهنده کیفیت نهادی و حکمرانی خوب بروضعیت توسعه پایدار در21کشور دارای منابع طبیعی فراوان و درمعرض مخاطره نفرین منابع با استفاده ازداده های ترکیبی دردوره زمانی 1996-2008 می پردازد پایداری با شاخص پس اندازخالص تعدیل شده اندازهگیری شده است نتایج نشان میدهد بین شاخصهای حق اظهارنظر و پاسخگویی و شاخص پایداری درکشورهای صادرکننده نفت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد به گونه ای که دربازه ی زمانی مورد بررسی بهبود این شاخص منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی می شود تولیدناخالص داخلی و سهم ارزش افزوده کارخانه ای دارای اثرمثبت و شاخص وفور منابع تاثیر منفی برتوسعه پایدار داشته است.

کلمات کلیدی

, حکمرانی خوب, توسعه پایدار, پس اندازخالص تعدیل شده, نفرین منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046593,
author = {رزمی, سید محمدجواد and فلاحی, محمدعلی and صدیقی, سمیّه and منتظری, سمانه},
title = {عوامل اقتصادی واجتماعی موثربرتوسعه پایدار باتاکید برشاخصهای حکمرانی درکشورهای صادرکننده نفت دردوره زمانی 2008-1996},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {حکمرانی خوب، توسعه پایدار، پس اندازخالص تعدیل شده، نفرین منابع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل اقتصادی واجتماعی موثربرتوسعه پایدار باتاکید برشاخصهای حکمرانی درکشورهای صادرکننده نفت دردوره زمانی 2008-1996
%A رزمی, سید محمدجواد
%A فلاحی, محمدعلی
%A صدیقی, سمیّه
%A منتظری, سمانه
%J اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
%D 2013

[Download]