پژوهش های زعفران , دوره (2), شماره (1), سال (2014-7) , صفحات (73-84)

عنوان : ( تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول )

نویسندگان: فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.) از گیاهان بومی و ارزشمند ایران است که مصرف صحیح عناصر غذایی در رشد و نمو و تولید محصول آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجائی که زعفران از طریق بنه تکثیر می یابد، لذا تولید بنه های دختری قوی از طریق تغذیه مناسب همواره مورد توجه بوده و محلول پاشی عناصر غذایی یکی از روش های کمکی در تغذیه گیاهی محسوب می شود. این آزمایش با هدف بررسی اثرات وزن های مختلف بنه مادری کشت شده و سطوح مختلف غلظت محلولپاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران انجام شد. بدین منظور آزمایشی طی سالهای 1390 تا 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح وزن بنه مادری (گروه های وزنی 3-1/1، 5-3/1 ، 7-5/1 و 9-7/1 گرم) و چهار سطح محلول پاشی با محلول غذایی کامل (غلظت های 0، 6، 8 و 10 در هزار) و در سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن بنه مادری اثر معنی داری بر ویژگی های مورد مطالعه بنه و گل زعفران دارد. در بین تیمارهای آزمایش، استفاده از بنه مادری با گروه وزنی 9-7/1 گرم، بیشترین تعداد کل بنه در واحد سطح (408 بنه در مترمربع)، بیشترین عملکرد بنه (809 گرم در مترمربع) و بیشترین عملکرد گل تر (5/25 گرم در مترمربع) را نشان داد. با کاهش وزن بنه های کشت شده تعداد و عملکرد بنه، گل و کلاله زعفران کاهش یافت. تاثیر تیمارهای مختلف محلول پاشی و همچنین اثر متقابل وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگیهای مورد مطالعه بنه و گل زعفران معنی دار نبود. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از بنه مادری با وزن بیشتر تاثیر مثبت و معنیداری بر ویژگی های مورد مطالعه بنه دختری و گل زعفران دارد؛ لذا توصیه می شود برای دستیابی به عملکرد بالای زعفران، تا حد امکان از بنه های درشت با وزن بیشتر استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, اندازه بنه, تغذیه برگی, تولید بنه, کلاله زعفران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046603,
author = {حسن زاده اوّل, فاطمه and رضوانی مقدم, پرویز and بنایان اول, محمد and خراسانی, رضا},
title = {تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {July},
issn = {2345-3869},
pages = {73--84},
numpages = {11},
keywords = {اندازه بنه، تغذیه برگی، تولید بنه، کلاله زعفران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بنایان اول, محمد
%A خراسانی, رضا
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2014

[Download]