اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , 2015-02-12

عنوان : ( مطالعه بیوشیمیایی یک پروتئاز آلکالوترموفیل جدید از آسپرژیلوس اوریزا )

نویسندگان: احسان صالحی , احمد آسوده , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئازها یکی از آنزیم های مهم صنعتی محسوب می شوند. از این رو تولید و شناسایی پروتئازهای جدید مخصوصاً پروتئازهایی که از یوکاریوت ها به دست می آید از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه بر آن شدیم تا اثرات مختلف دما،pH،یون های فلزی و مواد شیمیایی با غلظت های مختلف از جمله SDS، CTAB، DMSO،Triton X-100، H2O2، و مهار کننده های آنزیمی از جمله PMSF، EDTA و 2-مرکاپتواتانول را بر روی پروتئاز استخراجی از قارچ آسپرژیلوس اوریزا بررسی کنیم. این بررسی ها نشان داد که بهترین دما برای فعالیت پروتئاز 50 درجه سلسیوس، بهترین pH، 8 = pH، و PMSF اثر مهاری چندانی بر روی آنزیم ندارد.

کلمات کلیدی

, آسپرژیلوس اوریزا, پروتئاز, بهترین شرایط فعالیت پروتئازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046614,
author = {صالحی, احسان and آسوده, احمد and علی آبادیان, منصور},
title = {مطالعه بیوشیمیایی یک پروتئاز آلکالوترموفیل جدید از آسپرژیلوس اوریزا},
booktitle = {اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسپرژیلوس اوریزا، پروتئاز، بهترین شرایط فعالیت پروتئازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه بیوشیمیایی یک پروتئاز آلکالوترموفیل جدید از آسپرژیلوس اوریزا
%A صالحی, احسان
%A آسوده, احمد
%A علی آبادیان, منصور
%J اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
%D 2015

[Download]