دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (13), شماره (9), سال (2015-2) , صفحات (775-784)

عنوان : ( مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: امروزه افزایش استفاده از آنتیبیوتیکها و یا عدم رعایت دوز توصیه شده توسط بیماران، منجر به گسترش مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیکها گردیده است. این امر منجر به افزایش تمایل به استفاده از ترکیبات جدید آنتی میکروبی مؤثرتر و بدون سمیت، همچون گیاهان دارویی شده است. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اثرات ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی در برخی از باکتریهای بیماریزا می باشد. مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی، فعالیت ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی با (Minimum استفاده از روش تمام ظرف و روش انتشار در آگار به کمک دیسک بررسی شد. حداقل غلظت مهارکنندگی نیز به (Minimum Bactericidal Concentration; MBC) و حداقل غلظت کشندگی Inhibitory Concentration; MIC) انجام (One-way ANOVA) روش رقت لولهای تعیین گردید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه شد. عصاره های آبی و اتانولی برای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استرپتوکوکوس پیوژنز به ترتیب 32 و 16 MIC : یافته ها MBC ، میلی گرم بر میلی لیتر و برای سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 64 و 32 میلی گرم بر میلی لیتر بود. همچنین عصاره های آبی و اتانولی نیز در خصوص استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استرپتوکوکوس پیوژنز به ترتیب 64 و 32 میلی گرم بر میلی لیتر و برای سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب برابر 128 و 64 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نیز نشان داد با افزایش غلظت عصاره های آبی و اتانولی، قطر هاله بازدارندگی به طور معنی داری افزایش می یابد. نتیجهگیری: نتایج نشان داد عصاره اتانولی برگ کرفس کوهی در مقایسه با عصاره آبی در شرایط آزمایشگاهی اثر بازدارندگی بیشتری بر سویههای مورد مطالعه دارد. واژههای کلیدی: اثر ضدباکتریایی، عصارههای آبی و اتانولی، کرفس کوهی

کلمات کلیدی

, اثر ضدباکتریایی, عصاره های آبی و اتانولی, کرفس کوهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046619,
author = {حیدری سورشجانی, مریم and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان},
year = {2015},
volume = {13},
number = {9},
month = {February},
issn = {1735-3165},
pages = {775--784},
numpages = {9},
keywords = {اثر ضدباکتریایی، عصاره های آبی و اتانولی، کرفس کوهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
%@ 1735-3165
%D 2015

[Download]