تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (5), شماره (16), سال (2014-12) , صفحات (131-156)

عنوان : ( اهمیت تاریخی و ساختار اقتصادی شهر غَزنه در پرتو حیات سیاسی عصر غزنویان )

نویسندگان: محدثه پاینده , علی غفرانی , عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر غزنه واقع در ایالت زابلستان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، در روزگار باستان تا دوره اسلامی، مرکز حکومت خاندان های قدرتمند و شاهد حوادث گوناگون بوده است. این شهر، به سبب همسایگی با خراسان، سیستان و هند، همچنین قرار گرفتن در مسیر کابل- قندهار و ارتباط با مراکز تجاری مهم آن روزگار مانند بامیان، از نظر اقتصادی مهم و قابل توجه حاکمان بود. غزنه در دوره اسلامی، با حضور سلاطین غزنوی (حک:351-583ق/1187-962م)و آغاز فتوحات آنان در قلمرو کشورهای همسایه، وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد. همزمان با متحول شدن اوضاع سیاسی غزنه، ساختاری اقتصادی آنجا نیز دگرگون گشت. این مقاله با هدف پرداختن به اهمیت تاریخی و اقتصادی شهر غزنه و افزایش این اهمیت در پرتو حیات سیاسی عصر غزنویان نوشته شده که با بهره گیری از متون تاریخی، ادبی و جغرافیایی و همچنین منابع معاصر گردآوری شده است.

کلمات کلیدی

, غزنه, موقعیت جغرافیایی, تجارت, اقتصاد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046627,
author = {پاینده, محدثه and غفرانی, علی and قنوات, عبدالرحیم},
title = {اهمیت تاریخی و ساختار اقتصادی شهر غَزنه در پرتو حیات سیاسی عصر غزنویان},
journal = {تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {16},
month = {December},
issn = {2252-0538},
pages = {131--156},
numpages = {25},
keywords = {غزنه، موقعیت جغرافیایی، تجارت، اقتصاد، غزنویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت تاریخی و ساختار اقتصادی شهر غَزنه در پرتو حیات سیاسی عصر غزنویان
%A پاینده, محدثه
%A غفرانی, علی
%A قنوات, عبدالرحیم
%J تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
%@ 2252-0538
%D 2014

[Download]