نقد ادبی, دوره (7), شماره (28), سال (2015-3) , صفحات (76-109)

عنوان : ( تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی )

نویسندگان: عباس واعظ زاده , ابوالقاسم قوام , عبداله رادمرد , مریم صالحی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه‌شناسی ادبی یا نظریۀ انواع ادبی یکی از نظریات مطرح در حوزۀ نظریۀ ادبی است که در حیات حدوداً دوهزار و چهارصد سالۀ خود محمل مناقشات، رد و قبول‌ها و جرح و تعدیل‌های فراوانی بوده‌است. در این مناقشات و مجادلات مسائل و مباحث مختلفی مطرح‌شده که سبب گسترش، تعمیق و امروزه تثبیت این نظریه شده‌است. این مقاله بر آن‌ است تا از انبوه مباحث مطرح در این نظریه به مسائلی بپردازد که توجه به آنها در مطالعات گونه‌شناسانۀ ادبیات فارسی ضروری است؛ مسائلی چون: تعریف نوع ادبی، رابطۀ نوع ادبی با آثار ادبی، انواعِ انواعِ ادبی (انواع بنیادی)، قراردادهای نوع، نوع ادبی و ایجاد انتظارات، میزان رعایت قراردادهای نوع، نوع ادبی و بینامتنیت، زمان‌مندی انواع ادبی، نوع ادبی و فرهنگ، نوع ادبی و تاریخ ادبیات، دور در گزینش انواع ادبی، و تعریف و نام‌دهی انواع ادبی. این مقاله ضمن طرح این مباحث، به نقد رویکرد سنتی نظریۀ انواع ادبی فارسی پرداخته و ضرورت اتخاذ رویکرد جزئی‌نگرانه به انواع ادبی را متذکر می-شود.

کلمات کلیدی

نظریۀ ادبی؛ نظریۀ انواع ادبی؛ نوع ادبی؛ ادبیات فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046638,
author = {واعظ زاده, عباس and قوام, ابوالقاسم and رادمرد, عبداله and صالحی نیا, مریم},
title = {تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {28},
month = {March},
issn = {2008-0360},
pages = {76--109},
numpages = {33},
keywords = {نظریۀ ادبی؛ نظریۀ انواع ادبی؛ نوع ادبی؛ ادبیات فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی
%A واعظ زاده, عباس
%A قوام, ابوالقاسم
%A رادمرد, عبداله
%A صالحی نیا, مریم
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2015

[Download]