پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (2), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (95-118)

عنوان : ( ارزیابی سیستمی‌ بعد اجتماعی در استقرار شهر الکترونیک بجنورد )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , لیا شاددل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع شهرالکترونیک، این مقاله به بررسی بعد اجتماعی آن پرداخته و به دلیل مقبولیت روش تفکر سیستمی در حوزه های مختلف برنامه ریزی این بعد بر اساس تفکرسیستمی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و استنباطی است و از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. در قسمت کمی جامعه آماری شامل شهروندان و مدیران شهری شده و نمونه بدست آمده از جامعه آماری شهروندان بر اساس فرمول کوکران 340 نفر و در جامعه آماری مدیران از 69 مدیر پرسشنامه تکمیل گردید. در قسمت کیفی تعداد 4 نفر از مدیران به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. جهت بررسی ارتباط میان عوامل موثر اجتماعی شناسایی شده از مبانی نظری با میزان تمایل افراد به استفاده از فناوری های جدید از آزمون رگرسیون ترتیبی ، برای الویت بندی عوامل موثر از روش میانگین موزونبرای شناسایی چالش های موجود از آزمون خی دو ، و به منظور رسم دیاگرام های علی و معلولی بر اساس تفکرسیستمی از نرم افزار Vensim و برای تکمیل سیستم نهایی از روش مصاحبه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان عوامل موثر شناسایی شده و میزان تمایل افراد به استفاده از فناوری های جدید ارتباط وجود دارد و از جمله چالش های موجود در بعد اجتماعی عدم توجه به تدوین برنامه آموزشی از سوی مدیران است. همچنین از دیدگاه هر دو گروه آموزش شهروندان دارای الویت اول در بین عوامل موثر اجتماعی است که با شناسایی عنصر بحرانی بر اساس تفکر سیستمی مطابقت دارد.

کلمات کلیدی

, شهرالکترونیک , بعد اجتماعی , تفکرسیستمی , بجنورد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046660,
author = {خوارزمی, امید علی and شاددل, لیا},
title = {ارزیابی سیستمی‌ بعد اجتماعی در استقرار شهر الکترونیک بجنورد},
journal = {پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-1456},
pages = {95--118},
numpages = {23},
keywords = {شهرالکترونیک ، بعد اجتماعی ، تفکرسیستمی ، بجنورد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی سیستمی‌ بعد اجتماعی در استقرار شهر الکترونیک بجنورد
%A خوارزمی, امید علی
%A شاددل, لیا
%J پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری
%@ 2383-1456
%D 2014

[Download]