مدیریت دولتی, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (227-248)

عنوان : ( تاثیر اعتماد بر شکوفایی نوآوری در شهر ها: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس تهران )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , امین ندائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر اعتماد و بررسی تاثیر اعتماد در ارتقای نوآوری در شهرها مبتنی بر مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس است. روش تحقیق این پژوهش آمیخته تبیینی است که مطالعات کمی و کیفی را دربرمی گیرد و بر مبنای تفکر سیستمی‌ انجام می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک مذکور است و در این میان 68 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این پژوهش ابتدا عوامل موثر بر اعتماد و روابط میان این عوامل و همچنین شاخصهای نوآوری در شهرها از تحقیقات مختلف جمع آوری شد و چگونگی روابط میان این عوامل در قالب یک سیستم اولیه به وسیله نرم افزار Vensim ترسیم شد. سپس با مطالعات کمی، اطلاعاتی درباره میزان تاثیر عوامل موثر بر اعتماد و میزان اهمیت شاخصهای نوآوری در شهرها بوسیله پرسشنامه های محقق ساخته که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (825/0) و روایی آن با نظر کارشناسان تائید شد، بدست آمد و از طریق آنالیز توصیفی و استنباطی بوسیله نرم افزارهای SPSS و Lisrel تحلیل شد. در مرحله بعد به روش کیفی، با ۸ نفر از کارشناسان پارک مصاحبه شد و نتایج آن از طریق کدبندی و آنالیز موضوعی تحلیل و مدل‌ نهایی‌ پژوهش ترسیم شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که عوامل مختلفی مانند نهادهای قضایی کارآمد، شفافیت اطلاعات در جامعه، جلوگیری از رانت اطلاعاتی، قوانین حمایتی و درستکاری افراد بر اعتماد تاثیر زیادی دارند و همچنین این عوامل با تقویت اعتماد، در ارتقا برخی از شاخص های نوآوری مانند کیفیت و کمیت محصولات و خدمات نوآورانه و خوشه های صنعتی در شهرها موثر است.

کلمات کلیدی

, اعتماد, نوآوری, تفکر سیستمی, تهران, پارک علمی و فناوری پردیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046661,
author = {خوارزمی, امید علی and ندائی, امین},
title = {تاثیر اعتماد بر شکوفایی نوآوری در شهر ها: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس تهران},
journal = {مدیریت دولتی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5877},
pages = {227--248},
numpages = {21},
keywords = {اعتماد، نوآوری، تفکر سیستمی، تهران، پارک علمی و فناوری پردیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر اعتماد بر شکوفایی نوآوری در شهر ها: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس تهران
%A خوارزمی, امید علی
%A ندائی, امین
%J مدیریت دولتی
%@ 2008-5877
%D 2014

[Download]