ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه‌های شهر اسلامی , 2014-11-12

عنوان : ( مدلسازی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان: مطالعه موردی شهر مشهد )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , محمدرحیم رهنماء , نگین اقبالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مباحث برنامه‌ریزی و بازاریابی شهری توجه به شناخت درست مزیت رقابتی شهرها بسیار مهم و حیاتی است. یکی از مهمترین ابعاد مؤثر در تقویت مزیت رقابتی، بعد تصویر شهر است. بنابراین، شناخت مهمترین عوامل در تشکیل تصویر شهر و تقویت آن و همچنین تلاش در کاهش نقطه ضعف‌های آن امری اجتناب‌ناپذیر در شهرهای امروز است. شهر مشهد که به واسطه وجود بارگاه مطهر امام هشتم (ع) به عنوان پایتخت معنوی ایران شناخته شده است، بیش از سایر شهرها به شناخت عوامل مؤثر در تشکیل تصویر شهر خود نیاز دارد. بر این اساس، در این تحقیق، به مدلسازی عوامل مؤثر در تشکیل تصویر شهر مشهد از نگاه شهروندان (در هفت عامل فرهنگی-تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و ارتباطات، محدوده خدمات و زیست‌محیطی) پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان شهر مشهد تشکیل داده‌اند و اطلاعات کمی از طریق 385 پرسشنامه ای که در اختیار شهروندان قرار گرفته، به دست آمده است. این تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی بوده که داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS مورد ارزیابی و مدلسازی قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق بیانگر ارتباط مستقیم و معنادار کلیه عوامل هفتگانه با تصویر شهر مشهد، مهمتر بودن عامل فرهنگی-تاریخی در مقایسه با دیگر عوامل در شکل‌گیری تصویر شهر مشهد و همچنین وجود اختلاف معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب عامل زیست محیطی است.

کلمات کلیدی

, مدلسازی , تصویر شهر , شهر مشهد , عوامل مؤثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046663,
author = {خوارزمی, امید علی and رهنماء, محمدرحیم and اقبالی, نگین},
title = {مدلسازی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان: مطالعه موردی شهر مشهد},
booktitle = {ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه‌های شهر اسلامی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدلسازی ، تصویر شهر ، شهر مشهد ، عوامل مؤثر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان: مطالعه موردی شهر مشهد
%A خوارزمی, امید علی
%A رهنماء, محمدرحیم
%A اقبالی, نگین
%J ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه‌های شهر اسلامی
%D 2014

[Download]