ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (114-125)

عنوان : ( تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی )

نویسندگان: ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه نسبت پوآسون ظاهری و مدول الاستیسیته دو رقم پیاز ایرانی (قرمز و زرد) در دو سرعت بارگذاری (15 و 25 میلی متر بر دقیقه) و دو جهت (طولی و عرضی) برای سه میزان جابجایی (5، 10 و 15 میلی متر) تعیین شد. در هر نوبت آزمایشات بارگذاری توام با عکسبرداری انجام گرفت. نسبت پوآسون ظاهری نیز از طریق پردازش تصویر محاسبه شد. با استفاده از تئوری هرتز و نسبت پوآسون ظاهری محاسبه شده و نیز با در نظر گرفتن شکل پیاز، مدول الاستیسیته محاسبه گردید. مطابق جداول تجزیه واریانس برای نسبت پوآسون ظاهری و مدول الاستیسیته سرعت بارگذاری و میزان جابجایی در سطح 5% معنی دار بود. بطور میانگین نسبت پوآسون ظاهری و مدول الاستیسیته پیاز قرمز کمتر از پیاز زرد بدست آمد. نسبت پوآسون ظاهری 4485/0 – 2623/0 و 4179/0 – 2423/0 و مدول الاستیسیته 449/5 – 032/2 و 311/5 – 829/1 مگاپاسکال به ترتیب برای پیاز زرد و قرمز بود. مدول الاستیسیته در حالت طولی بیشتر از مقادیر بدست آمده برای حالت عرضی بود. با افزایش میزان جابجایی، مقدار مدول الاستیسیته کاهش و مقدار نسبت پوآسون ظاهری نیز افزایش یافت. مدول الاستیسیته برای وضعیت طولی در سرعت بارگذاری 15 میلی متر بر دقیقه بیشتر از سرعت بارگذاری 25 میلی متر بر دقیقه و این نسبت برای وضعیت عرضی بالعکس می باشد.

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, پیاز, تئوری هرتز, مدول الاستیسیته, نسبت پوآسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046668,
author = {جعفری ملک آبادی, ایوب and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر and گلزاریان, محمودرضا},
title = {تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6829},
pages = {114--125},
numpages = {11},
keywords = {پردازش تصویر، پیاز، تئوری هرتز، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی
%A جعفری ملک آبادی, ایوب
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%A گلزاریان, محمودرضا
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2016

[Download]