اولین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم , 2015-02-10

عنوان : ( مدلسازی جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی پیرو قانون توانی در محفظه مربعی به روش شبکه بولتزمن )

نویسندگان: مجتبی ماموریان , محمدعلی عمرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر روش شبکه بولتزمن به دلیل سادگی کم نظیر و برخورداری از شرایط مرزی خاصی که مدلسازی پدیده های بسیار پیچیده را ممکن می سازد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی منابع موجود منابع موجود ملاحظه می شود که این روش خصوصاً در مدلسازی جریان سیالات نیوتنی بسیار توانا بوده و نتایج ان دقت قابل توجهی دارند. ولی تاکنون دقت این روش در مدلسازی جریان های همراه با همرفت سیالات غیرنیوتنی پیرو قانون توانی سنجیده نشده است. در این تحقیق برای اولین بار از این روش برای مدلسازی جریان جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی پیرو قانون توانی استفاده شده و نتایج آن با روابط تحلیلی-تجربی موجود و نتیجه یک کار عددی انجام شده به روش حجم محدود مقایسه شده است. نتایج بدست آمده دقت بالای روش شبکه بولتزمن را در تجزیه و تحلیل جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی پیرو قانون توانی نشان می دهند. در انتها نیز کانتورهای دما و خطوط جریان مقایسه شده اند.

کلمات کلیدی

, جابجایی طبیعی, سیالات غیرنیوتنی, قانون توانی, روش شبکه بولتزمن, محفظه مربعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046669,
author = {ماموریان, مجتبی and عمرانی, محمدعلی},
title = {مدلسازی جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی پیرو قانون توانی در محفظه مربعی به روش شبکه بولتزمن},
booktitle = {اولین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {جابجایی طبیعی-سیالات غیرنیوتنی- قانون توانی-روش شبکه بولتزمن-محفظه مربعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی پیرو قانون توانی در محفظه مربعی به روش شبکه بولتزمن
%A ماموریان, مجتبی
%A عمرانی, محمدعلی
%J اولین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم
%D 2015

[Download]