هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2014-10-23

عنوان : ( زمین شناسی و کانی سازی محدوده سنجدک III در آنومالی شرقی و مقایسه آن با آنومالی های مرکزی و غربی واقع در معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضوی )

نویسندگان: مصطفی انصاری , محمدرضا حیدریان شهری , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجموعه کانسارهای سنگان خواف در جنوب شرقی استان خراسان رضوی واقع شده اند. کانه زایی آهن از نوع اسکارنی بوده و مرتبط با کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی خواف- کاشمر- بردسکن است. هدف از این پژوهش مقایسه زمین شناسی و سیستم کانی سازی در آنومالی های شرقی، مرکزی و غربی معدن می باشد. اسکارن در آنومالی غربی معدن از نوع همبری با ترکیب کلسیمی است و به سمت شرق بتدریج به نوع حاشیه ای و با ترکیب منیزیمی تبدیل می شود. بر طبق نتایج این تحقیق در محدوده سنجدک III (واقع در آنومالی شرقی) در مقایسه با باغک و C- شمالی (واقع در آنومالی مرکزی) و تپه قرمز (واقع در آنومالی غربی) توده های نفوذی مرتبط با زون های اسکارنی رخنمون ندارند. بطور کلی کانی سازی در آنومالی شرقی بیشتر بصورت رگه ای -رگچه ای از نوع اکسیدی و مرتبط با زون های گسلی است حال آنکه کانی سازی در آنومالی های مرکزی و غربی از نوع اکسیدی و سولفیدی بوده و محدود به زون های اسکارنی است.

کلمات کلیدی

, سنگان, اسکارن, آنومالی شرقی, زمین¬شناسی, کانی¬سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046670,
author = {انصاری, مصطفی and حیدریان شهری, محمدرضا and مظاهری, سیداحمد},
title = {زمین شناسی و کانی سازی محدوده سنجدک III در آنومالی شرقی و مقایسه آن با آنومالی های مرکزی و غربی واقع در معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضوی},
booktitle = {هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2014},
location = {اراک, ايران},
keywords = {سنگان، اسکارن، آنومالی شرقی، زمین¬شناسی، کانی¬سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی و کانی سازی محدوده سنجدک III در آنومالی شرقی و مقایسه آن با آنومالی های مرکزی و غربی واقع در معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضوی
%A انصاری, مصطفی
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A مظاهری, سیداحمد
%J هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2014

[Download]