سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین , 2015-02-22

عنوان : ( مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی طرق (شمال غربی کاشمر) )

نویسندگان: پیام روحبخش ایرادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده اکتشافی طرق در استان خراسان رضوی و در فاصله حدود 25 کیلومتری شمال غربی شهر کاشمر و در زون تکنار واقع شده است. زمین شناسی منطقه شامل گدازه های آتش فشانی با ترکیب بازالت، آندزیت، پیروکسن آندزیت، تراکی آندزیت، پیروکسن تراکی آندزیت و سنگ های آذرآواری می باشد که مورد نفوذ توده های آذرین نیمه عمیق با ترکیب مونزونیتی قرار گرفته اند. پردازش داده های استر به روش نقشه برداری زاویه طیفی، کانی های دگرسانی آلونیت، مونت موریلونیت، سریسیت، ژاروسیت، کائولینیت و کوارتز را بارزسازی کرد. سپس، با مطالعات صحرایی، سنگ نگاری و پراش پرتو ایکس، زون های دگرسانی آرژیلیکی (ژاروسیت، ایلیت، مونت موریلونیت)، سیلیسی و پروپلیتیک (اپیدوت و کلریت) در محدوده مطالعاتی مورد تایید قرار گرفت. کانی سازی در محدوده مطالعاتی از نوع رگه ای با امتداد N300 و شیب 70NEبه طول حدود 500 متر در سنگ میزبان آندزیتی- بازالتی است. کانی های سولفیدی در سطح اکسیده شده اند. در برخی بخش ها تا 10% اکسید آهن ثانویه همراه با کانی های مالاکیت، آزوریت و سروزیت دیده می شود. دامنه تغییرات عناصر در رسوبات رودخانه ای عبارتست از: طلا ppb 251- 5>، مس ppm 97- 41 و نقره ppm 3/0- 2/0که بیشترین مقادیر مربوط به آبراهه هایی می باشد که از کانی سازی رگه ای در شمال منطقه نشات گرفته اند. نتایج ژئوشیمی سنگی میزان طلا را تا حداکثرppb 960، مس حداکثر %4/4 و نقره حداکثر ppm 474 نشان می دهد. مقادیر بی هنجاری مرتبط با زون دگرسانی آرژیلیکی و کانی سازی رگه ای در شمال محدوده مطالعاتی می باشد. شواهد زمین شناسی، دگرسانی، کانی-سازی و ژئوشیمی حکایت از وجود یک سیستم کانی سازی اپی ترمال کم سولفید در منطقه دارد.

کلمات کلیدی

, توده های نفوذی نیمه عمیق, دگرسانی آرژیلیکی, کانی¬سازی رگه¬ای, اپی ترمال کم سولفید, طرق, زون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046675,
author = {روحبخش ایرادی, پیام and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی طرق (شمال غربی کاشمر)},
booktitle = {سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توده های نفوذی نیمه عمیق، دگرسانی آرژیلیکی، کانی¬سازی رگه¬ای، اپی ترمال کم سولفید، طرق، زون تکنار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی طرق (شمال غربی کاشمر)
%A روحبخش ایرادی, پیام
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2015

[Download]