مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (5), شماره (17), سال (2014-12) , صفحات (1-16)

عنوان : ( مطالعه خصوصیات سیلاب‏های بزرگ رودخانه کلات با استفاده از شواهد دیرینه تراز )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد , عذرا خسروی چنار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازسازی هیدرولوژی سیلاب‌های قدیمی و مطالعه آثار و شواهد آنها میتواند به عنوان کلید مهمی در شناخت رفتار هیدرولوژیکی رودخانه‌ها و همچنین اقلیم مؤثر بر آنها مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه ابتدا با بازدیدهای دقیق، سایت‏ های رسوبی آب‌راکد مورد شناسایی قرار گرفته و سپس با استفاده از تحلیل‏ های چینه ‏شناسی در محل، نمونه‏ های رسوب برای مطالعه دقیق تر و انجام آزمایشهای مربوطه به آزمایشگاه انتقال داده شد و آنالیز های مربوط به رسوبات آب‌راکدی مانند پارمترهای آماری و ویژگی‌ها و منشأ رسوبات مشخص شد سپس جهت برآورد حداکثر سطح سیلاب با توجه به ارتفاع رسوبات آب‏ راکدی و شواهد داغاب سیلاب، پس از نقشه‌برداری از مقاطع عرضی و طولی کانال رود در سایت‏ های نمونه، حداکثر اوج سیلاب در منطقه مدل‌سازی شده که دبی اوج بر اساس دو سایت نمونه رسوبات آب‏ راکدی 25/554 و 24/540مترمکعب و براساس داغاب سیلاب 43/624 متر مکعب برآورد شده است.

کلمات کلیدی

, پالئوسیلاب, پالئوژئومورفولوژی, رودخانه کلات, رسوبات آب راکدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046676,
author = {حسین زاده, سیدرضا and خانه باد, محمد and خسروی چنار, عذرا},
title = {مطالعه خصوصیات سیلاب‏های بزرگ رودخانه کلات با استفاده از شواهد دیرینه تراز},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۷۱۶۷},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {پالئوسیلاب، پالئوژئومورفولوژی، رودخانه کلات، رسوبات آب راکدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه خصوصیات سیلاب‏های بزرگ رودخانه کلات با استفاده از شواهد دیرینه تراز
%A حسین زاده, سیدرضا
%A خانه باد, محمد
%A خسروی چنار, عذرا
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ ۲۲۲۸-۷۱۶۷
%D 2014

[Download]